Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace vlastností densifikovaných kompostů ve formě pelet z hlediska jejich využití
Kód
SP2012/88
Předmět výzkumu
V současné době je intenzivně řešeno nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Jednou možností naklání s nimi je kompostování. Na základě kvalitativních parametrů vyprodukovaných kompostů lze navrhnout 2 způsoby jejich dalšího využití: • Materiálové využití kompostu, jako hnojiva, které představuje nejvhodnější způsob nakládání. • Energetické využití kompostu. Energetické využití kompostů je vhodné, při nedodržení kvalitativních parametrů, uvedených ve vyhlášce 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, kdy komposty nelze použít pro zemědělské účely ani pro rekultivace nebo při nenalezení odběratele vyprodukovaného kompostu. Výhřevnost kompostů je různá v závislosti na skladbě vstupních surovin a vlhkosti. Hodnoty výhřevnosti kompostů se pohybují v rozmezí od 2,5 – 3,6 MJ/kg při vlhkosti okolo 40 % a 11,0 – 13,7 MJ/kg v sušině. Výhřevnost ve vysušeném kompostu splňuje legislativní podmínky pro energetické využití (<10 MJ/kg v sušině), stanovené ve vyhlášce č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. Pro ověření jejich použití pro energetické účely budou odebrány produkty z kompostáren v Moravskoslezském kraji (celkem 5 vzorků). U těchto kompostů budou stanoveny energetické parametry (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Pro úpravu mechanických a energetických vlastností budou testovány různé postupy (příprava směsí s využitím „pojivové složky“ přírodních materiálů) nebo jiná aditiva. Pro přípravu pelet, které budou využívány jako hnojivo budou vybrány komposty splňující kvalitativní kritéria vyhlášky 341/2008 Sb. Vlastnosti těchto pelet budou modifikovány pro potřeby zemědělství – řízené uvolňování živin do prostředí (optimalizace fyzikálního rozpadu pelet). Postup řešení: 1) Literární rešerše - Energetické využití kompostů, hnojiva a jejich vlastnosti 2) Peletování kompostů pro energetické účely. Stanovení energetických parametrů a mechanických vlastností pelet z kompostů (tvrdost, otěr, nasákavost apod.). Optimalizace skladby pelet pro splnění legislativních požadavků a evropských norem kvality biopaliv. 3) Peletování kompostů pro zemědělské účely. Určení obsahu organických látek, přístupných živin a balastních anorganických složek. Stanovení mechanických vlastností pelet, posouzení jejich rozpadu a rychlosti vyluhování živin. Simulace vlivu povětrnostních podmínek na mechanickou stabilitu pelet.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam