Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod hnědouhelných lomů
Kód
GA105/96/0752
Předmět výzkumu
Důlní vody hnědouhelných lomů jsou znečištěny značnými obsahy iontů železa a síranů, vykazují zjevnou kyselost, a to především v důsledku přirozené oxidace disulfidů Fe (pyrit, markazit, arzenopyrit aj.) , obsažených v uhelné hmotě, které jako produkty o xidace přecházejí do roztoku, tj. důlních vod. Mechanizmus oxidace disulfidů Fe, v němž reaktantem je vzdušný kyslík, voda a katalyticky působící thionové bakterie, není dosud uspokojivě vysvětlen. Důsledkem probíhajících heterogenních biochemických reak cí je skutečnost, že důlní vody obsahují v1dm krychl. až několik gramů aniontů síranů a několik stovek miligramů iontů železa. Cílem projektu je nalézt a zdůvodnit použitelný způsob "desulface a odželezování" vod daného typu. Způsob řešení se vyznačuje z koumáním podmínek chemických rovnováh při srážení nežádoucích, kontaminujících iontů a následnou definicí reagenčního režimu, který umožní podstatné snížení obsahů síranů a železa v daných vodách, na úroveň imisních limitů Vl. nařízení č. 171/92 Sb.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam