Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nestihli jste si podat přihlášku? 

2. kolo přijímacího řízení probíhá 
od 1. května do 31. července 2024!

KATEDRA GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

geolog zná Svět, z povrchu i do hloubky

Pořádáme odborné přednášky

pro střední školy

Katedra geologického inženýrství

Katedra geologického inženýrství je jednou z historicky nejstarších kateder na VŠB - Technické univerzitě Ostrava se vznikem v roce 1879.

V dnešní době katedra zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických disciplín, a to jak základních jako mineralogie, petrografie, paleontologie, strukturní geologie aj., tak aplikovaných, jako inženýrská geologie, geofyzika, vrtný průzkum, hlubinné vrtání, těžba ropy a zemního plynu a další, a to ve všech stupních studia níže vyjmenovaných oborů.

Je garantujícím pracovištěm studijního programu Aplikovaná geologie a je akreditován v bakalářském, navazujícím magisterském studiu, i v doktorském studiu. Absolvent najde uplatnění v geologických, průzkumných a těžebních organizacích, ve firmách zabývajících se průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů, ochrany a využívání vod, využívání zemského tepla, těžby ropy a zemního plynu a podzemního uskladňování zemního plynu apod. Dále rovněž ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí, jako členové týmů v oblasti státní geologické služby atp.

Od roku 1997 katedra zajišťuje výuku studijního programu Geovědní a montánní turismus a to v bakalářském a v navazujícím magisterském studiu. Program vznikl jako reakce na změny v oblasti těžby, kdy docházelo k rychlému útlumu především hlubinné těžby, a vznikl prostor k novému využití důlních děl za vzniku hornických skanzenů. Široké spektrum geovědních disciplín vychází z dlouholeté tradice propojení základních přírodovědných disciplín s technickou aplikací v těžební a průmyslové praxi.

Studijní program Petroleum Engineering, je komplexní studijní program, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství, materiálové inženýrství, IT technologie a další, včetně dobré jazykové vybavenosti. Absolventi tohoto studijního programu jsou celosvětově velmi poptávaní a kvalitní vzdělání v těchto disciplínách hraje klíčovou roli.

Ucebna-opticke-mikroskopie.jpg