Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Srovnávací analýza povrchové termické aktivity odvalu Heřmanice, Hedvika a Ema s návrhem optimalizace jejího hodnocení.
Kód
SP2015/53
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude analýza povrchové termické aktivity odvalů Hedvika, Ema a Heřmanice s návrhem optimalizace jejího hodnocení. Z ostravsko-karvinského revíru jsou pro výzkum navrženy tři vybrané reprezentativní odvaly, které jsou charakteristické svým složením a heterogenitou pro zájmovou oblast. Odval Hedvika se potýká s problematikou termických procesů, které vytváří velké riziko pro sousední průmyslové objekty. Odval Ema svým způsobem sypání, kombinací svahového a kuželového typu vytváří výrazný morfologický prvek a jako jediný byl pro svou strategickou pozici zařazen mezi technické památky. Termické procesy zde probíhají rovněž řadu let s množstvím sanačních opatření, ale riziko související s termickou aktivitou, působící na bezprostřední okolí je zde v porovnání s první lokalitou méně výrazné. Odval Heřmanice patří k nejrozsáhlejším haldám v ostravsko-karvinském revíru, s velkou dynamikou termických procesů a v současné době intenzivní sanační činností z důvodu negativních dopadů na své okolí a hrozby dalšího šíření. Termická aktivita je základní okrajovou podmínkou inženýrskogeologických poměrů odvalů pro možnost jejich využívání. Předmětem hodnocení budou minimálně tři časové řezy povrchové termické aktivity na každé haldě. Je potřeba zajistit kompatibilitu srovnávání jednotlivých měření, protože jsou realizovány za jiných klimatických podmínek, i když ve stejném měsíci a ročním období. Aby bylo možno tuto aktivitu srovnávat, je potřeba tuto skutečnost zohledňovat. Budou srovnávány plošné a geometrické změny distribuce termické aktivity na jednotlivých odvalech. Bude vydefinována možnost využívání těchto údajů pro budoucí rozvoj takto postižených brownfieldů s konsekvencemi do územního plánování. Výzkum bude realizován třemi doktorandy – Ing. Petra Zástěrová, Ing. Dominik Niemiec, Ing. Jan Durďák. Každý z doktorandů bude provádět průzkum na jednom ze tří navrhovaných odvalů, přičemž zhodnocení projektu bude probíhat společně.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam