Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řešení vybraných geologických otázek v České republice
Kód
SP2016/12
Předmět výzkumu
Řešení projektu spočívá v paralelní práci ve čtyřech na sobě nezávislých segmentech geologických věd. BLOK 1: Charakteristika sedimentů na rozhraní jury a křídy: paleoenvironmentální interpretace a potenciál k produkci uhlovodíků V této sféře předpokládáme dvě oblasti výzkumu. Jednak je to oblast základního výzkumu se zaměřením na otázky sedimentologické, stratigrafické, paleoekologické, případně paleogeografické se zaměřením na výskyt a důvody vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu. Další je zaměřen více do sféry aplikované, tj. zhodnocení obsahu organické hmoty, typu kerogenu a stupně jeho přeměny v sedimentech, možný obsah uhlovodíků a jejich geochemická charakteristika. BLOK 2: Možnosti využití nízkoteplotních zdrojů (horninových masivů) ve vybraných lokalitách Západních Karpat Mezi obnovitelné zdroje energie jsou řazeny rovněž možnosti využití zemského tepla a to zejména tzv. nízkoteplotní zdroje. Pozornost se proto zákonitě obrací rovněž na zdroje (horniny, podzemní vody) s nižšími teplotami, neboť zdokonalené systémy a komplexy „tepelných“ čerpadel mohou ekonomicky využít i malý teplotní spád a různou vydatnost zdrojů. Jde tedy o zkoumání možného využití nízkoteplotních zdrojů o teplotách 5 až 12 °C. Zásoby této geotermální energie přenášené horninovým prostředím resp. podzemními vodami jsou prakticky nevyčerpatelné a jsou ekologicky nejčistší. BLOK 3: Inženýrsko-geologické charakteristiky vybaných prostředí ve vztahu k různým geotechnickým aplikacím a územnímu plánování Tento blok se zaobírá řadou aktuálních témat inženýrského geologie. Stěžejními tématy jsou 1. analýza geologického prostředí spraší z pohledu inženýrskogeologických a geotechnických záměrů, 2. analýza územně-plánovacích účelů na černouhelných haldových tělesech a 3. hodnocení složek geologického prostředí neogenních sedimentů ve vztahu k různým geotechnickým aplikacím. BLOK 4: Surovinová a energetická základna České republiky v kontextu Evropy a světa Česká republika je podobně jako další evropské země závislá na dovozu značného množství nerostných surovin a produktů z nich. Významná je prakticky úplná závislost na dovozu stěžejních energetických surovin (ropa, zemní plyn) a také řady rudních surovin, klíčových pro domácí průmysl (např. železo, hliník, měď). O to významnější je objektivní pohled na ložiska nebo zdroje některých surovin která jsou stále těžena a poskytují suroviny domácímu zpracovatelskému průmyslu i na export (např. kaolín, bentonit, živce, písky). Proto
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam