Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metoda ERT (elektrická rezistivitní tomografie) jako prostředek k významnému zlepšení informace o fyzikální nehomogenitě sesuvu včetně vymezení smykových ploch.
Kód
SP2011/113
Předmět výzkumu
Jednou ze základních podmínek při výpočtu stability svahů je znalost vnitřní struktury a mechanických vlastností nestabilní části horninového masivu potiženého svahovým pohybem. Adekvátní průzkum umožňuje určit či odhadnout tyto charakteristiky s velikou mírou přesnosti. V dnešní době se použitím nových geofyzikálních metod zejména metody ERT (elektrické rezistivitní tomografie) posouvá výzkum svahových deformací na jinou úroveň. Použití této metody při terénních prací (vedle vrtného průzkumu, případně s využitím metody mělké refrakční seismiky (MRS), metody vertikálního elektrického sondování (VES) a metody odporového profilování (OP)) umožňuje získávat data s podstatně větší hustotou i kvalitou než u klasických postupů. Elektrická rezistivitní tomografie (ERT) a v neposlední řadě georadar (GPR), využívající oproti minulosti kombinaci antén s různou frekvencí, patří k relativné novým metodám z hlediska jejich aplikací při průzkumu sesuvných oblastí. Záměrem zamýšleného projektu je posoudit možnosti uvedených metod a metodik měření na vybraných sesuvech (zejména Bartovice, Lidečko apod.). Jedná se zejména o výzkum o otázkách nejoptimálnějšího uspořádání elektrod u metody ERT a volby nejvhodnější frekvence antény u metody GPR v závisloti na geologických poměrech postižené části horninového masívu. Nutno mít na zřeteli skutečnost, že k sesuvům z petrografického hlediska dochází zejména v oblastech tvořených převážně různými sedimentárními horninami a z hlediska nutné podmínky úspěšného použití geofyzikálních metod v oblastech málo fyzikálně odlišném prostředí.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam