Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a vizualizace prostorového rozložení technologických parametrů ložiska uhlí podle geologického vývoje a podle variantních podmínek využitelnosti pro budoucí exploataci na příkladu jihomoravského lignitového revíru
Kód
SP2012/39
Předmět výzkumu
Pro komplexní hodnocení ložiska uhlí včetně určení jeho morfologie a rozložení jednotlivých ložiskových atributů je nezbytné vytvořit digitální model ložiska, který by se co možno nejvíce blížíl realitě. To vyžaduje aplikování moderních matematických postupů, především z oblasti matematické statistiky a geostatistiky. Modelování bude provedeno v oblasti jihomoravského lignitového revíru (dále JLR), u kterého lze předpokládat využití lignitu jako cenné chemické suroviny v budoucnosti. JLR je území, ve kterém se v české části vídeňské pánve (dále VP) vyskytují lignitové sloje. Revír se nachází v jv. části České republiky a sestává ze dvou částí s kyjovskou slojí (Domanínsko, Kyjovsko) a tří částí s dubňanskou slojí (Moravská ústřední prohlubeň - dále MÚP s jednotným vývojem, MÚP s lávkujícím vývojem, Bzenecko). Sledovanými ložiskovými parametry budou mocnost [m], Ad - obsah popela v bezvodém stavu paliva [%], Qir - výhřevnost v původním stavu paliva (přepočtená na jednotný stav veškeré vody Wtr = 45 %) [MJ.kg-1], Std - obsah veškeré síry v bezvodém stavu paliva [%], Asd - obsah arsenu v bezvodém stavu paliva [g.t-1], Qsdaf - spalné teplo hořlaviny (v bezvodém a bezpopelovém stavu paliva) [MJ.kg 1] a Vdaf - obsah prchavé hořlaviny v hořlavině (v bezvodém a bezpopelovém stavu paliva) [MJ.kg-1]). Základním modelem ložiska bude tzv. geologický model, který charakterizuje geologický vývoj ložiska a stanovuje prostorové rozmístění uhelných poloh na ložisku. Na jeho základě se následně budou vytvářet variantní modely podle kvality uhlí (tzv. bilancované modely), které respektují prostorové rozmístění uhelných poloh popsané geologickým modelem. Prvotním úkolem bude proto vytvoření geologického modelu ložiska. Modelování ložiska uhlí se bude opírat o výsledky předchozí identifikace a korelace slojí zastižených průzkumnými díly. Způsob modelování bude respektovat základní vlastnosti sedimentárních těles (vrstevnatost, vyznačující se skokovými změnami vlastností hornin na kontaktu vrstev, výrazná převaha plošných rozměrů nad mocností apod.) s možným ovlivněním dalšími geologickými jevy (eroze, tektonické porušení apod.). Ložisko lignitu v oblasti JLR se vyznačuje nejednotným vnitřním vývojem sloje, kdy sloj přechází od jednotně vyvinuté do sloje členěné proplástky postupně až do čtyř lávek. Při modelování bude proto nutno přistupovat k jednotlivým částem ložiska odlišně podle typu vývoje sloje. V oblastech s jednotným vývojem bude předmětem modelování těleso souvislé sloje, zatímco v oblastech, kde je sloj rozštěpena (MÚP s lávkujícím vývojem, Bzenecko), budou modelovány jednotlivé lávky sloje. Následně se v procesu modelování budou jednotlivé vrstvy (lávky sloje a proplástky) prostorově spojovat tak, aby takto spojené vrstvy vyhovovaly variantně zadanému meznímu obsahu popela v bezvodém stavu Ad. Základem řešení bude ložisková databáze JLR doplněná o potřebné údaje. Při řešení projektu bude využíván Interaktivní programový systém pro hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), vyvinutý na Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. Tento systém bude doplněn především o programové moduly v oblasti plošné i prostorové vizualizace morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů (Ad, Qir, Std, Asd, Qsdaf a Vdaf) jak pro geologický model, tak pro bilancované modely. Programovacím jazykem bude MS Visual Basic, přičemž se budou využívat i objekty programů Surfer, Voxler, Grapher a MapViewer firmy Golden Software.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam