Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Úloha příčných geoelektrických profilů při monitoringu svahových deformací v komplikovaných terénních podmínkách.
Kód
SP2012/178
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je posouzení možností vybraných geofyzikálních metod, konkrétně metody ERT - elektrické rezistivitní tomografie, v případě nutnosti pak doplněné o metodu VES a geofyzikálního radaru při monitoringu svahových deformací. Dalším důležitým bodem je vypracovávat nejen vhodnou metodiku terénních měření pro využití příčných geoelektrických profilů na oblastech se sesuvnou problematikou, ale využitím SW zpracovat výsledky i ne formě 3D. Projekt vychází z výsledků studentského projektu SP2011/113, kde bylo prokazatelné, že při správném nasazení a vyhodnocení geoelektrických prácí mohou dostatečné značně ověřit a upřesnit kvalitativní a kvantitativní fyzikální změny porušeného horninového prostředí. Jedná se zejména o provedení opakovaného měření na aktivním sesuvu Lidečko, kdy získané výsledky poskytly nové upřesňující informace o změně jeho vnitřní stavby, o postupně vznikající výrazné smykové plochy v malé hloubce viz obr. 1. Ukázalo se tak, že výsledky ERT mohou sloužit pro zobrazení strukturních a tektonických rozhraní tj. identifikací kvazihomogenních bloku podle stability sesuvu. Na základě provedeného monitoringu těchto oblastí lze následně navrhnout prevenci a sanační postupy, které jsou ve mnoha případech velmi nákladná a někdy i ekonomická nerentabilní záležitost. Dále - na základě dílčích závěrů získaných měřením na příčných profilech na sesuvných lokalitách se značně limitujícími podmínkami pro standardní měření stoupá významnost měření získaných touto metodikou měření. Jedná se o měření na svazích v blízkosti železnic, v blízkosti významných silničních komunikací I. a II. třídy.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam