Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Morfotektonická a strukturní analýza zlomových systémů západní části moravskoslezské zóny ve vztahu k přírodním rizikům
Kód
SP/201048
Předmět výzkumu
Moravskoslezská oblast reprezentuje významnou zónu Českého masivu na styku s alpsko-karpatským orogénem. Zvláště povariská - alpinská rejuvenace křehkých zlomových systémů významným způsobem ovlivnila její dnešní geomorfologický obraz. Zásadní význam v této oblasti mají tzv. sudetské zlomové systémy (směr SZ-JV), které mimo jiné podmínily dnešní morfostrukturní oddělení drahanské a jesenické části moravskoslezské zóny a významně ovlivnily a stále ovlivňují současný vývoj hornomoravského úvalu a mohelnické brázdy, tj. údolní nivy řeky Moravy včetně pozice hlavního evropského rozvodí. Dosud provedené geologické mapování a morfotektonické studie však stále ne zcela dostatečně vymezují hlavní a vedlejší zlomové systémy a jejich geomorfologickou a hydrologickou funkci. Proto je hlavním cílem předloženého projektu, na základě komplexní morfotektonické a strukturní analýzy, interpretace geofyzikálních podkladů (především gravimetrie) a strukturně-tektonického mapování, upřesnit vztah a lokalizaci zlomových systémů ve vztahu k vývoji a charakteru říční sítě. Celý projekt bude řešen v programovém prostředí ESRI ArcGIS 9.3. Výsledky projektu mohou významně přispět také k vymezení zlomově exponovaných oblastí ve vztahu k potenciálním přírodním rizikům. Vzhledem k tomu, že součástí celkové analýzy bude i analýza říční sítě a jejího vývoje ve vztahu ke geomorfologii oblasti, lze očekávat přínos projektu i při řešení otázek bleskových povodní, svahových pohybů - sesuvů atp. Součástí řešení bude také otázka vztahu zlomové sítě a seizmické aktivity, neboť západní část moravskoslezské oblasti patří k seizmicky nejaktivnějším na území Českého masivu.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam