Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce huminových kyselin
Kód
SP/201034
Předmět výzkumu
V návaznosti na problematiku omezeného ukládání odpadů s vysokým podílem biodegradabilní složky se projevuje nutnost hledat jiné řešení pro jejich zpracování. Jednou z velmi významných technologií je kompostování. Její použití může být omezeno limitovaným obsahem rizikových prvků v konečném produktu podle vyhlášky č.394/2008 Sb. Navržený projekt se zabývá možností separace huminových kyselin (HK) z kompostů a ověření možností pro jejich další využití: přímá aplikace koncentrátů s obsahem huminových kyselin a fulvokyselin pro zemědělské účely (zvýšení obsahu Cox v půdách) nebo využití vyseparovaných huminových kyselin (s) jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Vzhledem ke zdlouhavosti procesu kompostování budou využity laboratorní kompostéry firmy MicroMill (USA), které umožňují rychlou produkci vyzrálých kompostů do 14 dní. Postup řešení: 1. Zpracování rešerše (metody stanovení HK, optimalizace surovinové skladby kompostu) 2. Optimalizace podmínek kompostování vzhledem ke zvýšenému požadavku produkce KH a FK (výběr vstupních surovin bude podmíněn zastoupením majoritních komponent: lignin, celulóza, ale i sacharidy, peptidy a tuky), dále bude sledován vliv granulometrie na rychlost biodegradace. 3. Příprava kompostů z BRKO. 4. Separace huminových kyselin z kompostů, stanovení jejich chemického složení (metodou FTIR), obsah rizikových prvků. 5. Výzkum vlastností připravených HK z hlediska jejich dalšího využití (elektrostatický náboj, obsah rizikových prvků, sorpční parametry apod.). 6. Vyhodnocení výsledků – návrh optimální skladby surovin pro výrobu koncentrátů HK z kompostů.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam