Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace produkce plynu při pyrolýze komunálního odpadu
Kód
SP/201032
Předmět výzkumu
Od září 2009 je na pracovišti IGI, VŠB-TU Ostrava v provozu laboratorní pyrolýzer firmy Paar (USA), který je doplněn průtokoměrem a TCD detektorem pro analýzu plynů. Pro získání provozních zkušeností s tímto zařízením byla verifikována technologie pyrolýzy na pneumatikách. V rámci navrhovaného projektu bych se chtěla zaměřit na optimalizaci podmínek pyrolýzy pro složitější a nehomogenní matrice jako je například komunální odpad, případně jeho složky (biologicky rozložitelný komunální odpad – BRKO). Projekt bude zaměřen na získání maximální vytěžnosti plynné fáze při použití různých katalyzátorů (olivin, zeolit, granáty apod.) pro následné energetické využití s cílem minimalizace vzniku pyrolyzního kondenzátu. Dále bude sledován take vliv rychlosti ohřevu a teploty pyrolýzy na objemovou produkci a chemické složení plynů a množství ostatních pyrolyzních produktů. Postup řešení: 1. Literární rešerše – katalyzátory pro pyrolýzu, vlastnosti. 2. Odběr vzorků podle obcí a charakteru třídění komunálního odpadu (Morávka, Pražmo) a porovnání s komunálním odpadem z Ostravy. Roztřídění a vyhodnocení jednotlivých komponent, stanovení obsahu organické složky v komunálním odpadu. 3. Pyrolyzní zkoušky pro hlavní složky komunálního odpadu (lingo-celulosové komponenty: papír, lepenka a dřevo), syntetické polymery (plasty a textilie). Optimalizace procesu pyrolýzy v závislosti na vlhkosti vzorku, granulometrickém složení a produkci jenotlivých komponent pyrolýzy (plyn, kondenzát a pyrolyzní koks). 4. Vlastnosti katalyzátorů (granulometrie, fázové složení, měrný povrch, porozita). Testování katalyzátorů pro podmínky pyrolýzy vybrané v bodu 3, případně výzkum vlivu katalyzátorů na produkci jednotlivých fází vznikajících během pyrolýzy. 5. Vyhodnocení a závěr, doporučení pro pilotní testy.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam