Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum faktorů ovlivňující mechanickou odolnost pelet z biomasy
Kód
SP/201027
Předmět výzkumu
Nárůst využívání pelet z biomasy pro vytápění obytných budov vyžaduje zavedení Evropských standardů pro posouzení jejich kvalitativních parametrů (CEN/TC 335). V současné době jsou využívány standardy podle Rakouských norem (O-Norm M-7135, M-7136 a M-7167). Významným sledovaným kriteriem je mechanická odolnost pelet vůči otěru, která eliminuje vznik nežádoucích prachových částic při manipulaci s biopalivem. V projektu bude řešen vliv chemického složení biomasy (obsah škrobů, proteinů, vlákniny, ligninu, vlhkosti, granulometrie, přídavku aditiv: lignin- sulfitové výluhy z výroby celulózy z Biocelu Paskov, CaO, NaOH, montmorillonit, škroby apod.) na dosažení maximální kompakce, a tím i zvýšení hustoty a na mechanickou odolnost pelet. Možnost zvýšení kompakce bude sledována odstraněním elektrostatického náboje částic (Zetasisezer). Postup řešení: 1. Literární rešerše – zaměřená na metody pro hodnocení mechanických vlastností a odolnosti vůči abrazi. Výběr vhodného přístroje pro provádění laboratorních testů. (Leden – únor 2010) 2. Literární rešerše – parametry ovlivňující mechanické vlastnosti a odolnost vůči abrazi. (Leden – únor 2010). 3. Výroba pelet z biomasy s definovaným původem a zrnitostním složením (tráva, sláma, dřevní biomasa, kal z ČOV) a přídavek aditiv v proměnlivém množství. Analýza vstupních materiálů: elementární analýza – C,H,N,S,O, výhřevnost, majoritní komponenty – lignin, celulóza). Stanovení hustoty a zajištění mechanických zkoušek odolnosti vůči abrazi (Březen – červen). 4. Výroba pelet z odpadní biomasy – biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) s definovaným zrnitostním složením (analýza vstupních materiálů: elementární analýza – C,H,N,S,O, výhřevnost, majoritní komponenty – lignin, celulóza) + přídavek aditiv v proměnlivém množství. Stanovení hustoty a zajištění mechanických zkoušek odolnosti vůči abrazi (Červenec – září). 5. Výzkum snížení elektrostatického náboje částic ovlivňující kompakt biomasy (Zetasizer) přídavkem fakulantů. (Říjen – Listopad) 5. Zpracování výsledků – publikace (Říjen – prosinec).
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam