Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Látková bilance rizikových prvků v Ostravě
Kód
SP/201026
Předmět výzkumu
Látková bilance prvků pomocí MFA (Material flow analysis) je dynamickým přístupem pro sledování látkových toků prvků a surovin v rámci systému, který je definován prostorem a časem. MFA se stalo významným nástrojem pro nakládání s odpady a odpadními vodami a pro posouzení tzv. „městského metabolismu“. Pro řešení MFA bude využito softwaru GaBi (TU Wienna) a UMBERTO (TU Heidelberg). Látková bilance prvků ve městě Ostrava bude počítána pro komunální odpadní vody a bude porovnána s oblastí bez významných bodových zdrojů znečištění. Identifikace množství rizikových prvků, které se do kanalizace dostávají při „domácí aktivitě obyvatel“ je klíčovým faktorem pro určení jejich podílu na celkovém znečištění (včetně bodového a plošného znečištění). Látková bilance prvků bude provedena pro prvky, které jsou legislativně sledovány v kalech z ČOV (Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Co, Cr, V) a mohou se podílet na jejich ekotoxicitě. Na základě provedené látkové bilance prvků by mělo být určeno množství kovu, který produkuje obyvatel města za rok a dostávají se do odpadních vod. Zjištěné hodnoty budou porovnány s ostatními evropskými městy (Vídeň, Stockholm, Paříž) a s hodnotami zjištěnými pro oblasti s nižším počtem ekvivalentních obyvatel. Tyto srovnávací data budou získány z informační databáze IRZ. Postup řešení: Zpracování rešerše o MFA pro rizikové prvky v komunálních odpadních vodách. Identifikace nejvýznamnějších faktorů, které se podílí na zátěži komunálních odpadních vod. Vzorkování komunálních odpadních vod v kanalizační síti města Ostravy – 10 odběrových bodů v četnosti 12 odběrů/rok. Stanovení základních hydrochemických parametrů a vybraných rizikových prvků (Cu,Pb,Zn,Cd,Ni,Co,Cr a V). Vzorkování odtoků z parkovacích ploch a malých provozoven (četnost 12 x ročně). Vyhodnocení chemizmu srážkových vod (data ČHMI) na území města Ostravy a jejich podílu na množství odpadních vod přitékajících na ÚČOV Ostrava (vyhodnocení dat za posledních 5 let). Získání informací o obsahu rizikových prvků ve výrobcích používaných v domácnosti (průběžně). Účast na workshopu pro použití softwaru GaBi. Modelování pomocí software (Gabi a UMBERTO). Identifikace odchylek a zajištění dalších analýz vedoucích ke zpřesnění informací. Vyhodnocení dat a zveřejnění výsledků.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam