Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum příčin ekotoxicity komunální vod
Kód
SP/201012
Předmět výzkumu
Ověření využitelnosti nové metody „SciTOX“ pro sledování ekotoxicity porovnáním s klasickými standardizovanými metodami. Podle vyhlášky 294/2005 Sb., se ekotoxicita stanovuje na 4 organismech (Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, semena Sinapis alba a Poecillia reticulata). Další možností pro posouzení ekotoxicity prostředí je bakteriální bioluminiscenční text toxicity-BBTT, (ČSN EN ISO 11348-1, 2, 3), který je běžně používán v řadě laboratoří. Uvedené metody vychází z různých principů měření nebo citlivosti organizmů a lze tedy předpokládat i různou odezvu na koncentraci polutantů. Metoda “SciTOX” využívá princip amperometrie a stejně jako test BBTT poskytuje informaci o ekotoxicitě cca do 20 minut, zatímco u ostatních metod je doba sledování delší. Metoda s přístrojem “SciTOX” je v současné době nově zaváděna na pracovištích, kde se řeší environmentální problematika. V současné době jsou v Evropě instalovány 4 kusy tohoto přístroje, z toho jeden je instalován na IGI, VŠB – TU Ostrava. Lze proto předpokládat vysoký zájem o publikace v časopise s IF (například Journal of Environmental Monitoring) z hlediska aplikačních možností přístroje nebo srovnání citlivosti vůči obsahu polutantů s ostatními výše uvedenými metodami. Postup řešení: 1. Literární rešerše - stanovení EC50 pro Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Vibrio fischeri (test BBTT) pro vybrané kovy (Cu, Pb, Ni, Zn, Cd, As, Se), organické polutanty (PAU) a některé čistící výrobky (prostředky pro myčky apod.), vybrané odpadní vody. Prosinec 2008 – duben 2010 2. Testování “SciTOX” – ověření reprodukovatelnosti metody na standardních roztocích (leden – únor) 3. Sestavení kalibračních křivek a určení EC50 pro SCiTOX a Vibrio fischeri (březen - září) 4. Vyhodnocení naměřených dat (průběžně) 5. Příprava metodiky (říjen 2010) 6. Výzkum příčin ekotoxicity komunálních vod v závisloti na počtu EO (listopad – 2011) 7. Publikace výsledků (listopad - prosinec 2010)
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam