Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Geologie vybraných horizontů hornoslezské pánve
Kód
SP/20103
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zhodnocení zákonitostí vývoje dvou významných litostratigrafických horizontů (hlavního ostravského brousku a zámeckého slepence) ostravského souvrství (Mississippian, Namurian) v české a v polské části hornoslezské pánve. To bude provedeno na základě sedimentologického, geochemického a uhelně petrografického výzkumu v kombinaci s analýzou prostorových modelů vybraných parametrů těchto horizontů. Tyto horizonty představují jedny z nejvýraznějších sedimentárních fenoménů svého typu (nejmocnější tufogenní horizont a nejvýznamnější poloha slepenců) v ostravském souvrství hornoslezské pánve. Jejich poznání přispěje k stále diskutované problematice litostratigrafického členění pánve a vyjasnění rozdílu mezi její českou a polskou částí. Výsledky výzkumu budou publikovány časopisech s „impakt faktorem“. Půjde o společné publikace s pracovníky Państwowego Institutu geologicznego Oddziału Górnośląskiego, Přírodovědecké fakulty University Karlovy a Ústavu struktury a mechaniky horniny AV ČR.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam