Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti využití huminových kyselin pro sorpci PAU
Kód
SP/2010199
Předmět výzkumu
Huminové kyseliny (HK) a humáty jsou využívány v technologii čištění odpadních vod pro odstrańování rizikových prvků. Aplikace HK a humátů pro odstranění organických polutantů - polyaromatických uhlovodíků (PAU) se ukazuje jako velmi významná z hlediska poznání procesů vazby polutantů na přirozené organické látky pro efektivní výběr technologie dekontaminace. Předložený projekt se bude zabývat jednak podmínkami sorpce/desorpce jednotlivých analytů PAU (vliv elektrostatického náboje na sorpci PAU, vliv výměnné kapacity a chemického složení HK) z hlediska nejvyšší účinnosti sorpce. Stabilita sorpčních komplexů bude sledována pomocí procesů desorpce, které budoui prováděny na zařízení v laboratořích CNT. Postup řešení projketu: 1. Literární rešerše (prosínec 2009 - leden 2010) 2. Příprava materiálů pro sorpce (zajištění vzorků huminových kyselin a humátu K-Humex Bilina nebo podobné suroviny), separace HK z kalů z ČOV (únor - březen 2010) 3. Určení fyzikálně-chemických vlastností huminových kyselin a humátů (CEC, chemické složení- FTIR. index aromaticity), (duben - květen2010). 4. Experimenty - vyhodnocení účinnosti sorpce jednotlivých analytů PAU: červen - září 2010 5. Experimenty s desorpci (rozkladem) PAU (říjen 2010) 6. Vyhodnocení získaných dat - příprava publikace (listopad - prosinec 2010)
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam