Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Morfostrukturní vztahy a vzájemné tektonické ovlivnění variského a alpínského orogénu - moravskoslezská oblast Českého masivu
Kód
GA205/00/1182
Předmět výzkumu
Moravsko-slezská oblast reprezentuje ojedinělý příklad strukturní interference dvou tektogenů. Díky tomu se zde setkáváme se superpozicí tří strukturních etáží: kadomské (brunovistulikum), variské (rhenohercynská a subvariská zóna) a alpínské (příkrovy Vnějších Karpat a čelní předhlubeň). Strukturní plán a kinematika alpinských násunů byly ovlivňovány zděděnými epivariskými strukturami jv. okraje Českého masivu. Tentonické a gravitační zatěžování jv. svahů Českého masivu násuny vněkarpatských příkrovů současně významným způsobem modifikovalo strukturní plán epivariského fundamentu, včetně uhlonosné molasy hornoslezské pánve. Prostřednictvím srovnávacího studia variské a alpínské strukturní etáže chceme podrobněji klasifikovat a kvantifikovat deformačn projevy jednotlivých variských a alpínských deformačních fází.
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2002
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam