Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza vlivu geologické stavby a základních geotechnických parametrů na stabilitu svahů v typových modelech vněkarpatského flyše
Kód
GP205/02/D144
Předmět výzkumu
Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření poznání o stabilitním chování svahů v karpatském flyši, který představuje z hlediska četnosti výskytu svahových deformací jednu z nejpostiženějších geologických jednotek v České a Slovenské republice.Karpatský flyš byl postižen velkým množstvím svahových gravitačních pohybů, iniciovaných a reaktivovaných neobvykle anomálními srážkami zejména po povodňové situaci v roce 1997. Cílem navrhovaného grantu je kvantifikace faktorů rozhodujících ogravitačním pohybu s esuvného typu ve svazích karpatského flyše. Pro tento účel bude v první fázi vybráno několik základních typových modelů geologické stavby svahů a v následujících fázích budou analyzovány vztahy mezi stupněm stability a úhlem vnitřníhotření, soudržností, zvodněním, sklonem a mocností deluvií. Současné možnosti ve výpočetní technice umožňují v daleko širším rozsahu zohlednit proměnné faktory porušující rovnovážný stav svahů.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam