Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza změn krajinných prvků v hornické oblasti
Kód
GA105/04/1052
Předmět výzkumu
Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření poznání o změnách krajinných prvků v hornicky exponovaných oblastech, které představují z hlediska zásahů do životního prostředí jeden z nejpostiženějších typů krajiny. Jako modelová oblast je navrhovánaoblast dobývacího prostoru bývalého Dolu Jan Šverma a Dolu Odra (nyní s.p. DIAMO, oz. Odra). Těžba zde již byla zastavena a její vlivy téměř ukončeny, proto je tato oblast z hlediska studia změn krajiny vhodná. Cílem navrhovaného grantu je dálekvantifikace změ n krajinných prvků jako jsou lesy, vodní plochy, zemědělské plochy, zastavěné plochy, antropogenní plochy s rozlišením hald, kališť aj. Současné možnosti ve výpočetní technice umožňují v daleko širším rozsahu vyhodnotit hornické vlivy nakrajinu. Pro tent o účel budou v první fázi pomocí geografického informačního systému zaregistrovány příslušné současné topografické mapy v měřítku 1:10 000 a následně, pomocí metody registrace relativních pozicí, budou připojeny letecké snímky.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam