Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Geologické inženýrství

Informace pro uchazeče

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky a informatiky. Nedílnou součástí studia jsou praktická terénní cvičení a exkurze, na kterých posluchači zvládnou postup a provádění geologických prací, osvojí si geologické mapování a vedení geologické dokumentace.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu B2110
Název programu česky Geologické inženýrství
Název programu anglicky Geological Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova geologie
ložisková geologie
hydrogeologie
inženýrská geologie
vrtný průzkum

Studijní program Petroleum Engineering

Informace pro uchazeče

Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu. Ruku v ruce s tím jde i náročnost průzkumných a samotných těžebních prací.
Studijní program „Petroleum Engineering“ je komplexní studijní program, který v sobě skrývá řadu vědních oborů jako je geologie, chemie, fyzika, mechanika, strojírenství, materiálové inženýrství, IT technologie a další, včetně dobré jazykové vybavenosti. Absolventi tohoto studijního programu jsou celosvětově velmi poptávaní a kvalitní vzdělání v těchto disciplínách hraje klíčovou roli.

Profese

 • Technolog
 • Manažer
 • Hodnotitel rizik
 • Referent státní správy
 • Báňský záchranář

Dovednosti

 • Projektování
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost systému OHSAS 18001 – nově ISO 45001 (BOZP a PO)
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost vzorkování a úpravy vzorků
 • Znalost surovin a jejich využití
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost horního práva
 • Projektové řízení
 • Znalosti s vypracováním plánů a dokumentace týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hor. způsobem
 • Znalosti plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Orientace v právních předpisech souvisejících s touto problematikou
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Aplikace počítačových projekčních programu
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0724A290004
Název programu česky Petroleum Engineering
Název programu anglicky Petroleum Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Geologie ložisek uhlovodíků
Těžba ropy a zemního plynu
Hlubinné vrtání
Vrtný a těžební průzkum
Podzemní zásobníky plynu