Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti jednotlivých akreditovaných studijních oborů na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi příslušných technologií. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru.

Popis programu

Cílem programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti jednotlivých akreditovaných studijních oborů na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi příslušných technologií. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto studijního programu budou vykazovat:
- široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru studia
- široké znalosti teorií, konceptů a metod oboru studia
- porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru studia v praxi

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi tohoto studijního programu budou schopni:
- s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru studia
- vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému
- použít některé základní postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru studia

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi tohoto studijního programu budou schopni:
- samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání
- dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
- srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu
- samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru

Uplatnění absolventa

Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul absolventům jednotlivých oborů možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí, využívajících k podpoře svých pracovních činností příslušné postupy a technologie.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B3646
Název česky Geodézie a kartografie
Název anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Klíčová slova GNSS
Katastr nemovitostí
Geodézie
Metrologie
Důlní měřictví

Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti studovaného oboru na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů.
Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru.

Popis programu

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti studovaného oboru na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů.
Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studijního programu bude mít:
- široké a/nebo hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání
- široké a/nebo hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v studovaném oboru
- porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent studijního programu bude schopen:
- s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v studovaném oboru
- samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod studovaného oboru
- použít některé z pokročilých výzkumných postupů v studovaném oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent studijního programu bude schopen:
- samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování
- dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory
- plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu

Uplatnění absolventa

Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí, zabývajících se tvorbou a rozvojem postupů a aplikací relevantních technologií, využívaných k podpoře pracovních činností organizací i koncových uživatelů.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N3646
Název česky Geodézie a kartografie
Název anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Klíčová slova GNSS
Katastr nemovitostí
Geodézie
Metrologie
Důlní měřictví

Studijní program Geodézie a kartografie

Informace pro uchazeče

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru.
Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta i v oblasti státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru.

Popis programu

Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru.
Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta i v oblasti státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studijního programu bude vykazovat:
- hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání
- hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni
- porozumění systému věd a výzkumným problémům na pomezí oborů

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent studijního programu bude schopen:
- navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem
- rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent studijního programu bude schopen:
- vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání
- plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti
- používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce
- získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních

Uplatnění absolventa

Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných institucí, zabývajících se tvorbou a rozvojem aplikací relevatních postupů a technologií, využívaných k podpoře pracovních činností těchto subjektů.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P3646
Název česky Geodézie a kartografie
Název anglicky Geodesy and Cartography
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geodézie a důlního měřictví
Garant doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Klíčová slova GNSS
Katastr nemovitostí
Geodézie
Metrologie
Důlní měřictví