Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie sbírky

K nejstarším oborům vyučovaných na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě patří studijní obor Důlního měřictví. Již 7. prosince 1907 byla Výnosem Ministerstva orby na Vysoké škole báňské v Příbrami úředně ustavena „Stolice geodézie a důlního měřictví“, později Katedra důlního měřictví a dnes Institut geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Právě na tomto institutu existuje velmi vzácná a poměrně málo známá sbírka historických měřických a geodetických přístrojů a pomůcek.

sbirky2.jpg
sbirky4.jpg

Sbírka vznikla na začátku dvacátého století zásluhou významné osobnosti důlního měřictví akademika Františka Čechury (1887-1974). Čechura v roce 1920 nastoupil na Stolici důlního měřictví a geodézie Vysoké školy báňské v Příbrami jako její přednosta a mimořádný a později řádný profesor. V letech 1945-1950 se stal rektorem Vysoké školy báňské, tehdy již se sídlem v Ostravě. Jeho zásluhou byla v roce 1951 zřízena samostatná specializace – důlní měřictví. Na VŠB pracoval až do roku 1957, kdy odešel do důchodu a sbírku věnoval katedře.

Katedra důlního měřictví tuto sbírku dále spravovala, provozovala, doplňovala a našla jí důstojné prostory v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. U příležitosti 100. výročí narození akademika Františka Čechury v roce 1987 byla sbírka pojmenována po svém zakladateli.

První exponáty byly pořízeny již v roce 1896. Jedná se o výrobky firmy Tesdorpf, Stuttgart jako např. repetiční teodolit, řetězec, stolní libela a další. Svou výrobou nejstarším přístrojem je zrcadlový goniograf z roku 1877 firmy Müller v Terstu. Početně největší zastoupení má firma Josef a Jan Frič, Praha – 43 exponátů.

Sbírka obsahuje celkem 398 položek, z toho 108 různých typů teodolitů, 15 tachymetrů a tachografometrů, 52 nivelačních přístrojů, 11 starých počítacích strojů, hornické kompasy, pásma, topografické soupravy, vynášecí soupravy a další geodetické pomůcky různého stáří. Je zde možno na malé ploše shlédnout technický vývoj důlně měřických a geodetických přístrojů celkem 73 jemnomechanických dílen z celého světa. Část sbírek tvoří exponáty domácí výroby – především výrobky firem Josef a Jan Frič Praha, Srb a Štys Praha, R. M. Brandeis Praha, O. Spitra Praha. Nelze také opomenout přístroje vyráběné n.p. Meopta Praha. Zahraniční výroba je zde zastoupena firmami z Rakouska, Německa, Švýcarska, bývalého SSSR, Maďarska, Francie, Anglie atd.

V letech 2004 a 2005 probíhala přestavba celé sbírky a její archivace včetně nového vybavení výstavního prostoru. Dne 15. 9. 2005 byly tyto rekonstruované prostory opět otevřeny. Slavnostního aktu se ujal děkan Hornicko-geologické fakulty Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. spolu s vedoucím Institutu geodézie a důlního měřictví Prof. Ing. Janem Schenkem, CSc.. Vznikl tak opravdu důstojný stánek pro tuto sbírku, která je zpřístupněna jak pro studentskou, odbornou, ale i laickou veřejnost.

Poděkování patří především vedení Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a drobným sponzorům z řad technické praxe za jejich finanční příspěvky, které umožnily sbírku zrekonstruovat a rozšířit, stejně tak jako pracovníkům Institutu geodézie a důlního měřictví za jejich dobře odvedenou práci.

sbirky7.jpg