Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžete studovat?

Těžba nerostných surovin

Těžba nerostných surovin

Když se podíváš kolem sebe na věci, které dnes běžně využíváš, převážná většina z nich je vyrobena z materiálů, které se získávají těžbou, ať hlubinnou, či povrchovou. Bylo tomu v minulosti a bude tomu i v budoucnu např. při získávání nových surovin z vesmíru.

Těžba nerostných surovin je celosvětovým fenoménem a zkušenosti s ní máme dlouholeté a budoucnosti se nebojíme. V dnešní době je velká část těžebních společností řízena zahraničními firmami, které těží suroviny po celém světě, a po vystudování určitě nalezneš vhodnou práci, která vám otevře vrátka do světa.

Během studia tě naučíme plánovat činnosti související s přípravou, dobýváním, úpravou a zahlazením následků těžby, zajistit bezpečnost dolů a lomů, naučíme tě namodelovat větrání v tunelech... A hlavně samostatně nad danou problematikou uvažovat a hledat nová řešení.

Studijní program Těžba nerostných surovin je možno absolvovat v prezenční i kombinované formě bakalářské (Bc.) a navazující magisterské studium (Ing.), v prezenční i kombinované formě můžeš absolvovat doktorské studium (Ph.D.) pod názevem Hornictví a hornická geomechanika.

Možnosti uplatnění po dokončení studia jsou široké a různorodé, od řídících funkcí v surovinovém průmyslu, přes stavebnictví v oblastech s bývalou hornickou činností, ve státní správě až po profese spojené s bezpečností práce nebo zahlazováním následků hornické činnosti.

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Procesní inženýrství v oblasti surovin

Všechny věci, které nás oklopují, například mobil, notebook, automobil a další, potřebují k výrobě různé suroviny. Tyto suroviny je nutné pro danou výrobu přeměnit a připravit. Procesní inženýrství v oblasti surovin je obor, zaměřený na přeměnu a přípravu těchto surovin (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností). Ta spočívá v činnostech jako jsou mletí, drcení, separace, aglomerace, třídění nebo míchání, ale také termické nebo chemické přeměny. Tyto procesy jsou prostředník mezi vznikem dané suroviny a její uplatnění ve výrobě.

Principem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových činností. V rámci bakalářského studia (Bc.) oboru Procesní inženýrství je student seznámen se základními procesy vzniku, přeměny a charakterizace sypkých hmot. Studijní program je sestaven v úzkém propojení v podobě základů projektování a nezbytnými znalostmi z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Navazují praktické měření v laboratořích při získávání poznatků z oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot. Navazující magisterský studijní program (Ing.) rozšiřuje získané teoretické znalosti o znalosti praktické. Absolvent se uplatní v energetickém průmyslu, ve zpracovatelských odvětvích, ve stavebnictví, ve farmacii a dalších. Se sypkou hmotou se celosvětově pracuje v 70% průmyslu.

Revitalizace posthornické krajiny

Chceš získat široký (multidisciplinární) přehled o problematice spojené se zahlazováním následků těžby nerostných surovin a následnou transformací a revitalizací krajiny? Orientovat se v geoinformačních technologiích a práci s prostorovými daty, včetně využívání digitálních modelů reliéfu a jejich využití při projektování posthornické krajiny? Podílet se na plánování, transformaci a restrukturalizaci kraje, ve kterém bydlíš? Chceš být jedním z prvních absolventů v tomto oboru a mít výhodu na trhu práce?

Využij „pole position“ a přihlas se ke studiu tohoto nového studijního programu, který právě teď otvíráme pro akademický rok 2024/25!