Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01020351 Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv 2011 2014

BETA2

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITACBU033 Stanovení optimální sestavy (varianty) uspořádání separátního větrání dlouhých ražených děl 2021 2022
TITSCBU701 Výzkum složení ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů 2018 2019

FM EHP/Norska (FM EEA/Norway) (zdroj 2401)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EHP-BFNU-OVNKM-4-120-2023 Education and Collaborative Knowledge Sharing in Mining Industry and Processing 2023 2024

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP105/08/P307 Výzkum reologického chování hornin při statickém a vibračním namahání. 2008 2010

Profesionalizace armády České republiky

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PL.3.22/2.3.00/12.03351 Výchova specialistů v oblasti peče o posthornická území v polsko-českem pohraničí. 2013 2015

Program CBU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
BU5007021/2202 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů 2007 2009

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/38 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru dostupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Zahlazení hornické činnosti a rekultivace pro obor Těžba nerostných surovin a studenty programu Erasmus v cz a en jazyce 2021 2021
RPP2020/37 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Údržba a konzervace technických památek pro obor Geovědní a montánní turismus 2020 2020
RPP2019/37 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Údržba a konzervace technických památek pro obor Geovědní a montánní turismus 2019 2020
RPP2016/92 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku hornických předmětů 2016 2018
FRVS2015/91 Větrání podzemních děl 2015 2015

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2010/19/16 Rozvoj spolupráce HGF VŠB-TUO s Univerzitou Kiushu v Japonsku v oblasti bezpečnosti dolů 2010 2010

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
542711 Rekvalifikační studium oboru Hornické inženýrství 2007 2009
542713 Stanovení melitelnosti 2007 2007

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/035 Vývoj měřící aparatury pro stanovení termodynamických vlastností nerostných surovin během návrhu procesních a úpravnických zařízení. 2023 2023
SP2022/28 Výzkum v oblasti zdrobňování nerostných surovin a stanovení termodynamických vlastností v závislosti na velikosti zrna pro návrh procesních a úpravnických zařízení 2022 2022
SP2021/10 Analýza využití energetického potenciálu důlních vod pro centrální zásobování teplem 2021 2021
SP2021/19 Těžba surovin z asteroidů a obtížně těžitelných hornin: Technologické (teoretické a experimentální) zhodnocení úpravy vodním paprskem za různých fyzikálních podmínek 2021 2021
SP2021/55 Výzkum a vývoj validačních metod měření vstupních parametrů pro modelování a simulace úpravárenských procesů nerostných surovin 2021 2021
SP2021/93 Stanovení korelačního vztahu mezi indexem pevnosti získaného polním lisem a laboratorním stanovením pevnosti v prostém tlaku na vybraných vzorcích hornin. 2021 2021
SP2020/29 Výzkum a vývoj inovativních procesních zařízení pro ověřování simulační metody DEM v úpravnictví a recyklaci sypkých hmot 2020 2020
SP2020/9 Výzkum sekundární mineralizace a její vliv na chemismus důlních vod 2020 2020
SP2016/10 Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů 2016 2016
SP2016/6 Možnosti separace lithných slíd z užitkových surovin 2016 2016
SP2015/28 Výzkum možností otevření lomu 2015 2015
SP2015/74 Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah metanu v důlních vodách 2015 2015
SP2014/31 Analýza rizik bezpečnosti práce při vrtacích a trhacích pracích na lomových provozech ve vybraných organizacích 2014 2014
SP2014/32 Výzkum využití a zajištění podzemních prostror v ČR - problematika technického zajištění 2014 2014
SP2013/216 Výzkum využití těžebního odpadu na vybraných lokalitách 2013 2013
SP2013/73 Nové způsoby zneškodňování prachu postřikem v hornictví 2013 2013
SP2012/60 Rozdružování zlatonosných rud s využitím odstředivých sil 2012 2012
SP2012/64 Možnosti využití polymetalických rud s obsahem stříbra v rudních revírech Krušných hor 2012 2012
SP2011/5 Výzkum a aplikace metody laserového skenování na vybraných kamenolomech v České Republice. 2011 2011
SP2011/8 Výzkum přesnosti základního bodového pole na území ovlivněném hornickou činností pro následné geodetické měření 2011 2011

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA105/09/0089 Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté 2009 2013
GA105/09/0275 Řešení bezpečnostních rizik provázejících podpatrové dobývání v OKR 2009 2011
GA105/07/1358 Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru 2007 2009
GA105/07/1483 Výzkum dlouhodobých změn geotechnických vlastnsotí zemin na výsypkách v Sokolovském hnědouhelném revíru 2007 2009
105/06/0507 Výzkum možností získávání oxidů titanu z minerálních surovin a odpadů po jejich těžbě a úpravě 2006 2008
GA105/06/1201 Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí 2006 2008
GA105/05/0013 Vyhodnocení dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů 2005 2007
GA105/05/0329 Výzkum možností využití odpadních materiálů pro získávání lithia,rubidia a cesia 2005 2007
GA105/05/0883 Výzkum energetické charakteristiky hornin při dynamickém namáhání 2005 2007
GA105/04/0978 Konkvektivně difuzní mechanismus výstupu metanu z utlumených dolů a optimalizace časových režimů degazace 2004 2006
GA105/04/1306 Výzkum možností využití diagramu kvantitativního a kvalitativního zastoupení vrstev ve sloji po předchozí hlubinné těžbě ke zpracování prognozy optimálního 2004 2005
GA105/03/0583 Metodika kvantifikace externalit, vznikajících těžbou a užitím hněděho uhlí a její ověření na příkladu lokalit SHP a SP a v energetických zařízeních 2003 2005
GA105/03/0589 Měření a zpracování aerodynamických parametrů komponent a prostředků separátního větrání pro výpočet projektu na PC 2003 2005
GA105/03/0658 Teoretické základy řešení některých problémů sanace a likvidace odvalů se záparem a jejich využití v praxi 2003 2005
GA105/03/0698 Výzkum možností využití zdrojů surovin severočeské hnědouhelné pánve pro výrobu přírodních minerálních pigmentů 2003 2005
GA105/02/0692 Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího vývoje 2002 2004
GA105/01/0042 Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání 2001 2003
GA105/01/0205 Vliv historické báňské činnosti na Sokolovsku a Karlovarsku na devastaci terénu a jeho možné další využití 2001 2003
GA106/01/0122 Recyklace hutnických odpadů ze starých zátěží 2001 2003
GA105/00/0197 Možnosti řešení bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře v návaznosti na začlenění ČR do komplexního systému zajištění bezpečnosti v rámci EU 2000 2002
GA105/00/1609 Výzkum možnosti úpravy, zpracování a využití odpadních kalů z úpraven hnědého uhlí a jejich odkališť 2000 2002
GA105/00/0082 Rozbor možností dobývání uhelných zásob, vázaných ochrannými pilíři v dobývacích prostorech Lom I, Lom II a Hrdlovka dolem Kohinoor, MUS a.s. 2000 2001
GA105/99/0462 Simulace přirozeného větrání v hlubinných dolech a úložištích odpadů 1999 2001
GA105/99/1125 Výzkum možností zlepšení technologických a ekonomických výsledků úpravy hnědého uhlí aplikací údajů z hodnocení upravitelnosti metodou mikrovzorků a změn 1999 2001
GA105/98/1237 Výzkum stanovení upravitelnosti hnědouhelných zásob slojí přerubaných hlubinnou těžbou pro výrobu ekologicky přijatelných produktů v podmínkách sokolovské pánve 1998 2000
GA105/97/0146 Možnosti dobývání opuštěných zásob utlumených dolů netradičními metodami - hydraulickým dobýváním pomocí vrtů (HDV) 1997 1999
GA105/97/0403 Rozbor variant metody komora-pilíř vhodných pro dobývání uhelných zásob, vázaných ochrannými pilíři lázní Darkov a města Karviná 1997 1998
GA105/97/0718 Proplavování závalu stěnových porubů uhelných dolů inertními materiály - výzkum v podmínkách závodu 9. květen Dolu Darkov, OKD a.s. 1997 1998
GA105/97/0883 Výzkum upravitelnosti substrátů kolejové lože pro využití ve stavebnictví a energetice 1997 1998
GA105/95/1031 Výzkum upravitelnosti hnědeho uhlí pro ekologické užití 1995 1996
GA105/95/1092 Vývoj metodiky zjišťování plynů migrujících na povrch v lokalitách utlumovaných dolů 1995 1996
GA105/95/1111 Vliv inertizace plynným dusíkem na kinetiku samovznícení uhelné hmoty 1995 1996
GA105/93/2017 Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu 1993 1995

Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ACBU55-07 Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách 2007 2010
AACBU24-03 Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladicích zařízení s eliminací nebezpečí od vystupujícího metanu 2003 2006
AACBU29-03 Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny 2003 2005
AACBUAP Dynamika výstupu důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů 2002 2003
CBUAF Likvidace hlavních důlních děl a sanace povrchových poklesových kotlin 2000 2002
CBUAC Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody 1999 2002
CBUAD Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení metanovzdušné směsi 1999 2001

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
542710 Rekvalifikační studium oboru HI v rámci akreditovaného stud. programu M2111-2101T008 2007 2009
AK5427011 Technologie pro získání minerálních pigmentů z nadložních vrstev severočeských a lužických hnědouhelných povrchových dolů 2007 2008
542701 Řízení separace uhlí z území po hlubinném dobývání na kvalitativně odlišné druhy pomocí rozdělovacích stanic s cílem maximální ekonomické efektivnosti 2007 2007
542704 Technologická analýza vzorku zatěžkávadla 2007 2007
542712 Stanovení melitelnosti 2007 2007
542603 Organizace a realizace rekvalifikačního studia oboru Hornické inženýrství pro Ing.Jitku Knýřovou 2006 2008
542604 Organizace a realizace studia oboru Hornicé inženýrství 2006 2008
542605 Organizace a realizace rekvalifikačního kurzu v oboru Hornické inženýrství se zaměřením na lomové dobývání uhelných ložisek 2006 2007
MSM 273500006 Rozvoj systému zajištení komplexní bezpecnosti v prumyslové a obcanské sfére 1999 2004
MSM 273500007 Problematika nerostných surovin a hornická cinnost z pohledu 21.století 1999 2004