Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01020351 Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv 2011 2014

BETA2

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITSCBU701 Výzkum složení ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů 2018 2019

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP105/08/P307 Výzkum reologického chování hornin při statickém a vibračním namahání. 2008 2010

Profesionalizace armády České republiky

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PL.3.22/2.3.00/12.03351 Výchova specialistů v oblasti peče o posthornická území v polsko-českem pohraničí. 2013 2015

Program CBU

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
BU5007021/2202 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů 2007 2009

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2019/37 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Údržba a konzervace technických památek pro obor Geovědní a montánní turismus 2019 2020
RPP2016/92 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku hornických předmětů 2016 2018
FRVS2015/91 Větrání podzemních děl 2015 2015

Rozvojové projekty MŠMT

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2010/19/16 Rozvoj spolupráce HGF VŠB-TUO s Univerzitou Kiushu v Japonsku v oblasti bezpečnosti dolů 2010 2010

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
542711 Rekvalifikační studium oboru Hornické inženýrství 2007 2009
542713 Stanovení melitelnosti 2007 2007

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2020/29 Výzkum a vývoj inovativních procesních zařízení pro ověřování simulační metody DEM v úpravnictví a recyklaci sypkých hmot 2020 2020
SP2020/9 Výzkum sekundární mineralizace a její vliv na chemismus důlních vod 2020 2020
SP2016/10 Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů 2016 2016
SP2016/6 Možnosti separace lithných slíd z užitkových surovin 2016 2016
SP2015/28 Výzkum možností otevření lomu 2015 2015
SP2015/74 Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah metanu v důlních vodách 2015 2015
SP2014/31 Analýza rizik bezpečnosti práce při vrtacích a trhacích pracích na lomových provozech ve vybraných organizacích 2014 2014
SP2014/32 Výzkum využití a zajištění podzemních prostror v ČR - problematika technického zajištění 2014 2014
SP2013/216 Výzkum využití těžebního odpadu na vybraných lokalitách 2013 2013
SP2013/73 Nové způsoby zneškodňování prachu postřikem v hornictví 2013 2013
SP2012/60 Rozdružování zlatonosných rud s využitím odstředivých sil 2012 2012
SP2012/64 Možnosti využití polymetalických rud s obsahem stříbra v rudních revírech Krušných hor 2012 2012
SP2011/5 Výzkum a aplikace metody laserového skenování na vybraných kamenolomech v České Republice. 2011 2011
SP2011/8 Výzkum přesnosti základního bodového pole na území ovlivněném hornickou činností pro následné geodetické měření 2011 2011

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA105/09/0089 Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté 2009 2013
GA105/09/0275 Řešení bezpečnostních rizik provázejících podpatrové dobývání v OKR 2009 2011
GA105/07/1358 Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru 2007 2009
GA105/07/1483 Výzkum dlouhodobých změn geotechnických vlastnsotí zemin na výsypkách v Sokolovském hnědouhelném revíru 2007 2009
105/06/0507 Výzkum možností získávání oxidů titanu z minerálních surovin a odpadů po jejich těžbě a úpravě 2006 2008
GA105/06/1201 Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí 2006 2008
GA105/05/0013 Vyhodnocení dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů 2005 2007
GA105/05/0329 Výzkum možností využití odpadních materiálů pro získávání lithia,rubidia a cesia 2005 2007
GA105/05/0883 Výzkum energetické charakteristiky hornin při dynamickém namáhání 2005 2007
GA105/04/0978 Konkvektivně difuzní mechanismus výstupu metanu z utlumených dolů a optimalizace časových režimů degazace 2004 2006
GA105/04/1306 Výzkum možností využití diagramu kvantitativního a kvalitativního zastoupení vrstev ve sloji po předchozí hlubinné těžbě ke zpracování prognozy optimálního 2004 2005
GA105/03/0583 Metodika kvantifikace externalit, vznikajících těžbou a užitím hněděho uhlí a její ověření na příkladu lokalit SHP a SP a v energetických zařízeních 2003 2005
GA105/03/0589 Měření a zpracování aerodynamických parametrů komponent a prostředků separátního větrání pro výpočet projektu na PC 2003 2005
GA105/03/0658 Teoretické základy řešení některých problémů sanace a likvidace odvalů se záparem a jejich využití v praxi 2003 2005
GA105/03/0698 Výzkum možností využití zdrojů surovin severočeské hnědouhelné pánve pro výrobu přírodních minerálních pigmentů 2003 2005
GA105/02/0692 Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího vývoje 2002 2004
GA105/01/0042 Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání 2001 2003
GA105/01/0205 Vliv historické báňské činnosti na Sokolovsku a Karlovarsku na devastaci terénu a jeho možné další využití 2001 2003
GA106/01/0122 Recyklace hutnických odpadů ze starých zátěží 2001 2003
GA105/00/0197 Možnosti řešení bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře v návaznosti na začlenění ČR do komplexního systému zajištění bezpečnosti v rámci EU 2000 2002
GA105/00/1609 Výzkum možnosti úpravy, zpracování a využití odpadních kalů z úpraven hnědého uhlí a jejich odkališť 2000 2002
GA105/00/0082 Rozbor možností dobývání uhelných zásob, vázaných ochrannými pilíři v dobývacích prostorech Lom I, Lom II a Hrdlovka dolem Kohinoor, MUS a.s. 2000 2001
GA105/99/0462 Simulace přirozeného větrání v hlubinných dolech a úložištích odpadů 1999 2001
GA105/99/1125 Výzkum možností zlepšení technologických a ekonomických výsledků úpravy hnědého uhlí aplikací údajů z hodnocení upravitelnosti metodou mikrovzorků a změn 1999 2001
GA105/98/1237 Výzkum stanovení upravitelnosti hnědouhelných zásob slojí přerubaných hlubinnou těžbou pro výrobu ekologicky přijatelných produktů v podmínkách sokolovské pánve 1998 2000
GA105/97/0146 Možnosti dobývání opuštěných zásob utlumených dolů netradičními metodami - hydraulickým dobýváním pomocí vrtů (HDV) 1997 1999
GA105/97/0403 Rozbor variant metody komora-pilíř vhodných pro dobývání uhelných zásob, vázaných ochrannými pilíři lázní Darkov a města Karviná 1997 1998
GA105/97/0718 Proplavování závalu stěnových porubů uhelných dolů inertními materiály - výzkum v podmínkách závodu 9. květen Dolu Darkov, OKD a.s. 1997 1998
GA105/97/0883 Výzkum upravitelnosti substrátů kolejové lože pro využití ve stavebnictví a energetice 1997 1998
GA105/95/1031 Výzkum upravitelnosti hnědeho uhlí pro ekologické užití 1995 1996
GA105/95/1092 Vývoj metodiky zjišťování plynů migrujících na povrch v lokalitách utlumovaných dolů 1995 1996
GA105/95/1111 Vliv inertizace plynným dusíkem na kinetiku samovznícení uhelné hmoty 1995 1996
GA105/93/2017 Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu 1993 1995

Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ACBU55-07 Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách 2007 2010
AACBU24-03 Řešení způsobů separátního větrání s použitím chladicích zařízení s eliminací nebezpečí od vystupujícího metanu 2003 2006
AACBU29-03 Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny 2003 2005
AACBUAP Dynamika výstupu důlních plynů z podzemních prostor uzavřených dolů 2002 2003
CBUAF Likvidace hlavních důlních děl a sanace povrchových poklesových kotlin 2000 2002
CBUAC Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody 1999 2002
CBUAD Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení metanovzdušné směsi 1999 2001

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
542710 Rekvalifikační studium oboru HI v rámci akreditovaného stud. programu M2111-2101T008 2007 2009
AK5427011 Technologie pro získání minerálních pigmentů z nadložních vrstev severočeských a lužických hnědouhelných povrchových dolů 2007 2008
542701 Řízení separace uhlí z území po hlubinném dobývání na kvalitativně odlišné druhy pomocí rozdělovacích stanic s cílem maximální ekonomické efektivnosti 2007 2007
542704 Technologická analýza vzorku zatěžkávadla 2007 2007
542712 Stanovení melitelnosti 2007 2007
542603 Organizace a realizace rekvalifikačního studia oboru Hornické inženýrství pro Ing.Jitku Knýřovou 2006 2008
542604 Organizace a realizace studia oboru Hornicé inženýrství 2006 2008
542605 Organizace a realizace rekvalifikačního kurzu v oboru Hornické inženýrství se zaměřením na lomové dobývání uhelných ložisek 2006 2007
MSM 273500006 Rozvoj systému zajištení komplexní bezpecnosti v prumyslové a obcanské sfére 1999 2004
MSM 273500007 Problematika nerostných surovin a hornická cinnost z pohledu 21.století 1999 2004