Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Netradiční využití ložisek uranu po ukončení hlubinné těžby
Kód
105/06/0127
Předmět výzkumu
Chemismus důlních vod se v průběhu otvírky a exploatace jednotlivých ložisek uranu mění podle rozsahu infiltračního území, celkového objemu vydobytého nerostu, jeho mineralogického složení a také dosažené hloubky dobývání. V průběhu zatápění hlubinných dolů po jejich likvidaci dochází k dalším významným změnám obsahu rozpuštěných látek ve vodách, kdy se několikanásobně zvyšuje jejich obsah (uran, radium, železo aj.). Důlní vody zatopených bývalých uranových dolů tak představují, vzhledem k jejich značným objemům, významný druhotný zdroj uranu. S ohledem na vysoké koncentrace rozpuštěných složek v důlní vodě je nutné nadbilanční vodu vyváděnou ze zatopených dolů před vypouštěním do vodotečí čistit a kontaminanty zachycovat. Řešení uplatňované na jednotlivých ložiscích však vychází z požadavku, aby ze zatopeného dolu byly vyváděny důlní vody s minimálními obsahy rozpuštěných látek, t.j. aby čištění vod bylo co nejjednodušší. To však představuje provozování čištění důlních vod pravděpodobně po dobu více než 30 -40 let. Navržený projekt bude řešit možnosti intenzivního využití důlních vod zatopených uranových dolů jako zdroje uranu s doprovodným efektem zkrácení nutné doby čištění vypouštěných důlních vod do vodotečí.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam