Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  1. Ekonomická analýza sanace a rekultivace lomu Holý Vrch řešená ukládkou externích výkopových zemin – student by měl vytvořit práci, jež bude zohledňovat ekonomickou bilanci celého projektu, vytvoření nákladové a výnosové části, ve které bude řešená míra navýšení nákladů, inflace a další ekonomické aspekty projektu, u kterého se počítá s životností okolo 25 let. Součástí projektu je dále rozdělení zisku z prováděné ukládky i mezi ostatní vlastníky pozemků. I tato skutečnost by měla být v ekonomické analýze uvedená a mělo by se s ní pracovat.
  2. Ekonomická analýza zásob chemického vápence ve společnosti LOMY MOŘINA spol. r.o. na lokalitách Čeřinka a Tetín – student by měl na základě celkových zásob chemických vápenců v LM připravit ekonomický model – ocenění těchto zásob vápence, jež se primárně používá v procesu odsiřování hnědouhelných elektráren skupiny ČEZ. Součástí práce by měl být vývoj ukončení činnosti elektráren versus stav zbývajících zásob po ukončení činnosti s ekonomickou prognózou dalšího využití nadbilančních zásob chemických vápenců.
  3. Výpočet budoucích nákladů na sanaci a rekultivací území dotčeného těžbou v lomu Tetín – student by měl dle platného plánu sanace a rekultivace provést porovnání nákladů na sanaci a rekultivaci v současných cenách a cenách platných po dotěžení ložiska v roce 2040. Ceny budoucí musí zohledňovat veškeré aspekty, které do výše celkových nákladů mohou vstoupit. (Student přiřazen)
  4. Ekonomická bilance otvírky ložiska chemického vápence Kamenný Vrch povrchovým způsobem – student by měl dle provedeného geologického a hydrogeologického průzkumu a na základě připraveného projektu otvírky ložiska připravit ekonomickou bilanci celého projektu včetně návratnosti nutných investic (výkupy pozemků, vynětí ze ZPF, odvoz skrývkových hmot apod.)
  5. Ocenění výrobků stavebního kameniva ve společnosti LM na základě analýzy celkových nákladů ovlivňující vstupujících do výrobního procesu – jde o ocenění jednotlivých výrobků stavebního kameniva včetně zmapování trhu v okolí Prahy s cílem ověřit konkurenceschopnost prodeje jednotlivých výrobků stavebního kameniva.
  6. Ekonomická analýza zahájení těžby v lokalitě se zastavenou činností Velká Amerika - student by měl dle provedeného průzkumu z minulých let a na základě připraveného projektu otvírky ložiska připravit ekonomickou bilanci celého projektu, která bude zohledňovat bilanční zásoby vápence určeného pro stavební kamenivo resp. chemického vápence.