Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2024!

Do čela tří fakult VŠB-TUO usedly ženy

Do čela tří fakult VŠB-TUO usedly ženy
Od února nastoupily do vedení Hornicko-geologické fakulty, Fakulty materiálově-technologické a Fakulty stavební ženy.

Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D, usedla do čela jedné ze zakládajících fakult VŠB-TUO, HGF, prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D., je nejvyšší představitelkou druhé zakládající fakulty, FMT, a do vedení Fakulty stavební, která letos oslavila 25 let od svého založení, nastoupila prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Jak se ve své roli cítí a co považují pro rozvoj svých fakult za klíčové? Ptala se šéfredaktorka Akademika Barbora Urbanovská.

Akademické senáty vašich fakult, tedy HGF, FMT a FAST, vás zvolily do svého čela. Jak se jako ženy, zvolené do takto vysoké manažerské pozice, cítíte?  

Hana Staňková (H. S.): Jako žena.

Kamila Janovská (K. J.): Současné moderní trendy velí hodnotit člověka na základě výsledků jeho práce, nikoli podle pohlaví. Budu tedy odpovídat jako zvolený kandidát na funkci děkana, jelikož ke své práci přistupuji stejně zodpovědně jako kolegové opačného pohlaví. Kromě toho nastupuji do funkce, kterou i před mým zvolením vykonávala žena, takže předpokládám, že ani pro akademickou obec to v tomto ohledu nebude představovat žádný kulturní šok. Své zvolení do funkce chápu jako výraz důvěry a ocenění mé práce, kterou jsem po dvě funkční období odváděla ve funkci proděkanky pro pedagogickou činnost. Z tohoto hlediska mě mé zvolení těší, zároveň si však uvědomuji, že je to obrovský závazek do budoucna. Obecně se naše společnost nachází v poměrně problematické situaci s ohledem na důsledky pandemie, zvyšování cen už nejen energií, ale i návazných výrobních cyklů, zadlužení společnosti, výše inflace a dalších průvodních negativních jevů. Toto všechno se samozřejmě bude minimálně v první polovině funkčního období promítat do života naší fakulty. Já však chci tyto věci chápat spíše jako výzvu a příležitost pro nová řešení, užitečné inovace, smysluplné projekty i modernizaci studijních programů.

Martina Peřinková (M. P.): Jako žena se v této pozici cítím velmi dobře. Trochu tuto otázku pochopitelně odlehčuji. Jsem velmi ráda, že jsem této pozice dosáhla demokratickou cestou a že tato má volba vzešla z tajného hlasování. Nesmírně si této pocty vážím a udělám vše proto, abych dostála všemu, co ode mě mí kolegové a studenti očekávají. Je to téměř osm let, co jsem vedoucí Katedry architektury a ani to není snadná práce. Jsem tedy již tak trochu zvyklá na silné tlaky spolupracovníků a nadřízených. Věřím však, že zájmy mé a mých spolupracovníků jsou čisté a čestné, a proto nacházím sílu pracovat dále podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pro tuto společnost.

V čem vidíte největší výhodu/přidanou hodnotu toho, že jste žena ve vedení?

H. S.: Jsem první děkankou Hornicko-geologické fakulty v její historii, ale to že jsem žena, považuji za naprosto nepodstatné. Úlohou děkana nebo děkanky je vést fakultu tak, aby byla úspěšná a stabilní a byla tak kvalitní součástí univerzity ve všech směrech. K naplnění mých vizí je důležité, abychom fungovali jako jeden tým.

 „K naplnění mých vizí je důležité, abychom fungovali jako jeden tým.“

K. J.: Jako svou hlavní výhodu vnímám detailní znalost prostředí, osob a procesů na fakultě. Vím, jaké jsou naše hlavní přednosti, a na základě toho jsem si v rámci svého volebního programu určila priority, na které se v nadcházejícím období chci zaměřovat. Vzhledem k tomu, že jsem byla poměrně jednoznačně zvolena, předpokládám, že jsou to priority i ostatních členů akademické obce, a že se při mé podpoře řídili především těmito fakty než skutečností, že jsem žena. 

M. P.: Naše společnost se skládá z žen a mužů. Z lidí mladých a starých. Podle mých zkušeností kolektivy fungují nejlépe, když jsou vyváženy ve všech těchto aspektech. Uvažování a práce žen a mužů se někdy trochu liší. V dobrém i zlém. A právě kombinace plusů a mínusů vede v součtu k optimálním výsledkům. Je proto nanejvýš vhodné, abychom se společně podíleli na rozvoji všech odvětví. Z tohoto faktu logicky vyplývá, že není možné, abychom se my ženy nevyskytovaly ve vedoucích pozicích. Nicméně je to svobodné rozhodnutí každé z nás, zda chceme jít do ostrého světa vyšších funkcí. Na druhé straně máme tu obrovskou výhodu, že nic takového od nás nikdo neočekává, a proto si můžeme pěkně žít i bez kariéry. Muži jsou bohužel vystaveni tlaku budovat pozice, a to i tehdy, když k tomu nejsou stavěni a o nic takového nestojí. Často jsme svědky toho, že jsou pak pánové ve své práci nešťastní, a tedy neúspěšní. Snad právě liberalizace společnosti přinese hodně radosti právě mnoha pohodovým a skvělým mužům. To, jestli mé vedení fakulty jako ženy přinese přidanou hodnotu, se teprve ukáže. Věřím, že budu dostatečně korektní a svou pozici zvládnu bez ztráty soudnosti a oslepení mocí. Nejvíce to snad přeji sama sobě.

 

Na jakou problematiku se chcete zaměřit jako první, hned po svém nástupu do funkce?

H. S.: Nelze říct, čemu se budu věnovat jako první. Fakultu je nutné posuzovat ve vztahu ke studentům, lidským zdrojům, vědecko-výzkumné činnosti, průmyslu a veřejnosti. Všem těmto oblastem se chci plně věnovat a hledat v nich silné a slabé stránky. Jednou z prioritních oblastí je vztah fakulty a veřejnosti, kdy je potřeba více propagovat nejen fakultní úspěchy, ale prezentovat i úspěchy významných osobností fakulty. Úspěšnými je potřeba se chlubit, ne je tajit.

K. J.: Jak už jsem uvedla v předchozích odpovědích, čeká nás nelehké období generující celý soubor zásadních změn, které pro úspěšný rozvoj fakulty provést musíme. Která oblast bude na prvním či druhém místě lze těžko popsat, novinek bude docela hodně a pro  efektivní  rozvoj fakulty je především potřeba reagovat rychle.

M. P.: Svou práci v pozici děkanky chci vykonávat v týmu. Velmi si vážím toho, že nabídku spolupráce se mnou přijali kolegové, které nazývám nejchytřejší z chytrých. S týmem proděkanů a vedoucích kateder chceme vést fakultu k rostoucí kvalitě v oblasti studia a vědy. Přeji si, aby se Fakulta stavební rovněž stala centrem stavitelství v kraji! Pak také doufám, že o co jsme školou menší, pak o to můžeme být lepší! V tom je výhoda pracovišť s méně studenty. Je však pak obtížnější prosazovat se na poli vědy a výzkumu. Musíme jít cestou spolupráce v rámci Česka a také zahraničí. Na tomto budeme intenzivně pracovat.

„Svou práci v pozici děkanky chci vykonávat v týmu.“ 

Co je pro vás v rozvoji fakulty klíčové? Co byste určitě chtěla změnit, nebo naopak zachovat po dobu svého funkčního období?

H. S.: Pro fakultu jsou klíčoví studenti, činnosti v oblasti vědy a výzkumu a spolupráce s průmyslovou praxí. V oblasti vzdělávání budu usilovat o zapojení excelentních studentů do výzkumných aktivit fakulty, podporovat mobility a systematicky připravovat absolventy naší fakulty k přechodu do praxe. V rámci vědecko-výzkumných činností mám v plánu, aby věda realizovaná na naší fakultě byla založená na kvalitním technickém vybavení. Je nutné stanovit prioritní směry, ve kterých je naše fakulta výjimečná a také vyhledávat nová průmyslová partnerství ve smyslu exkluzivity fakulty v České republice a v evropském prostoru. Zásadní jsou pro fakultu i její zaměstnanci, uvědomuji si, že obrazem fakulty je úspěšný akademický pracovník.

K. J.: Pro fakultu musí být vždy na prvním místě lidé, jelikož vzdělávání, vědecko-výzkumná i projektová činnost jsou aktivity přímo závislé na kvalitě lidí, proto chci pro zaměstnance fakulty vytvořit takové podmínky, aby se všem činnostem mohli věnovat bez jakýchkoli překážek, měli zajištěn kvalifikační růst a důstojné prostředí pro práci s odpovídajícím finančním ohodnocením. Dále pak mohu dlouze hovořit o podpoře zvyšování kvality studia, internacionalizaci, podpoře publikační a projektové činnosti, ale to vše může fungovat pouze s kvalitním týmem odborníků. Proto pro mě fakulta = lidé, kteří ji tvoří.

„Pro fakultu musí být vždy na prvním místě lidé.“

M. P.: Fakulta stavení je výborným pracovištěm s kvalitními pedagogy a báječnými studenty. Tento trend je třeba dále rozvíjet a navázat na práci všech předcházejících děkanů. Nemá smysl dělat radikální nekoncepční změny, které nabourají celý systém a přivedou školu do chaosu. Také je dobré připomenout, že jsem skoro již deset let garantkou jednoho ze dvou studijních programů vyučovaných na Fakultě stavení a mnoho let také vedoucí Katedry architektury, takže se aktivně podílím na rozvoji školy a mohu do něj zasahovat. Jsem tedy v souladu s dosavadním vývojem a hodláme jej s kolegy posouvat dále. Víme, kam máme kráčet. Otázkou bude kudy. Budeme dále hledat vhodné cesty, a to ve spolupráci s ostatními školami v Česku a v zahraničí.

 Jaké jsou podle vás silné stránky vaší fakulty, a na čem byste ve své pozici rády zapracovaly?

H. S.: Mezi silné stránky Hornicko-geologické fakulty, vycházející z exkluzivity oborového zaměření, považuji vysokou uplatnitelnost našich absolventů, dobré propojení akademických činností s praxí, kterému napomáhá silné projektové zázemí a účelová pracoviště naší fakulty, kterými jsou Planetárium Ostrava a Geologický pavilon prof. Pošepného. Ve svém funkčním období chci rozvíjet silné stránky fakulty a pracovat na odstranění slabých stránek, z příležitostí učinit silné stránky, které budeme společně rozvíjet; eliminovat hrozby a nedopustit, aby se z nich staly slabé stránky fakulty.

K. J.: Nechci uvádět neúplnou odpověď, podrobně jsem svou představu rozvoje fakulty představila ve svém volebním programu, který zde však také nechci přeříkávat. Budu tedy velmi stručná a omezím se na konstatování, že chci navázat na veškerá pozitiva v dosavadním vývoji Fakulty materiálově-technologické (a je jich mnoho, což čtenáři časopisu Akademik vědí i na základě mnohých článků, kterými naše úspěchy prezentujeme). Současně chci vytvářet všem členům akademické obce takové podmínky, abychom všichni společnými silami udrželi významnou pozici naší fakulty, jako moderní vzdělávací instituce v rámci VŠB-TUO a mezi ostatními fakultami v České republice i v zahraničí.

M. P.:  Architektura a stavitelství jsou úžasné obory. Stavět domy a zasazovat je do kvalitního prostředí je prostě splněný sen. Znám několik mých bývalých spolužáků, kteří se časem uplatnili v jiných oblastech. Všichni vzpomínají na to, jak stavěli stavby a byla za nimi vidět odvedená práce. Dodnes jezdí kolem nich postavených objektů s dojetím. A to jsou silné stránky naší fakulty. Tedy studium vedoucí ke krásné a smysluplné práci naplňující život. Jen se v tom najít! Je také pozoruhodné, jak je náš obor různorodý. Kolik specializací musíme mít, abychom něco postavili! Proto je naše odborná společnost tak bohatá a práce nabíjející. Lidé s tak rozdílnými dispozicemi pracující ve společném zájmu vytvářejí přátelství a vtahy na celý život. Čistá radost! A to je to, co je třeba mladý lidem nabídnout, objasnit a uvést je na cestu poznání.

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Vztahy s veřejností

Foto: archiv fakult

Úvodní foto a miniatura: Bc. Zuzana Wrbková, PR manažerka HGF 

Vloženo: 8. 3. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět