Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studia obor Inženýrská geodézie:

Bc. Radim Bár
   
 • Návrh trasy cyklostezky v k.ú. Poruba
   
 • Project of the Bicykle Path in Cadastral District Poruba
Bc. Romana Bařinová
   
 • Digitální model terénu skládky TKO Hantály a. s. ve Velkých Bílovicích
   
 • Digital Terrain Model of Landfills TKO Hantály in Velké Bílovice
Bc. Tomáš Borovka
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Zubří
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Zubří
Bc. Janis Busios
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Klímkovice
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in Cadastral District Klimkovice
Bc. Lenka Černohorská
   
 • Pasportizace zeleně v areálu VŠB – TU Ostrava - východní část
   
 • Tree Passportization in the Areal of VŠB- TU Ostrava - Eastern Area
Bc. Jiří Černý
   
 • Zaměření skutečného stavu kabelového vedení NN v katastrálním území Hrdlív
   
 • Real Status Survey of Actual NN Cable Line Construction in Cadastral District Hrdlív
Bc. Jiří Čížek
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby letního koupaliště v katastrálním území Malšovice
   
 • Survey to Building Documentation of the Outdoor Swimming Pool in Cadastral District Malšovice
Bc. Jan Čopík
   
 • Pasportizace zeleně v areálu VŠB – TU Ostrava - severní část
   
 • Tree Passportization in the Areal of VŠB- TU Ostrava - Northern Area
Bc. Markéta Fojtíková Vybíhalová
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Výškovice u Ostravy
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Výškovice u Ostravy
Bc. Juraj Gerek
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Turzovka
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Turzovka
Bc. Jan Hloušek
   
 • Projekt zajištění prostorové polohy koleje na "Novém spojení" v k.ú. Žižkov
   
 • The Project of Locking Spatial Tracks Geometry Parameters on "New Connection" in the c.d. Žižkov
Bc. Tomáš Hoffmann
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Kladná – Žilín
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in Cadastral District Kladná – Žilín
Bc. Dagmar Holanová
   
 • Zaměření identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při tvorbě KMD v katastrálním území Stará Rudná
   
 • Surveying of Identical Points for Precise Transformation of Connected Raster by Creating KMD in c.d. Stará Rudná
Bc. Petr Jadviščok
   
 • Vytyčení hranice pozemků v katastrálním území Třanovice
   
 • Setting - Out of Boundary of a Parcels in Cadastral District Třanovice
Bc. Tomáš Jelínek
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby - sdělovací a zabezpečovací zařízení v železniční stanici Znojmo
   
 • Real Status Survey of the Actual Construction - Communicative and Interlocking Plant at Znojmo Railway Station
Bc. David Kačmařík
   
 • Pasportizace zeleně v areálu VŠB – TU Ostrava - západní a střední část
   
 • Tree Passportization in the Areal of VŠB- TU Ostrava - Western and Central Area
Bc. Zdeněk Karas
   
 • Vytyčení křižovatky na silnici I/54 v katastrálním území Nížkovice
   
 • Setting-Out of Road Junction on the Road I/54 in Cadastral District Nížkovice
Bc. Jitka Kleineidamová
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building
Bc. Jan Král
   
 • Geodetické práce při výstavbě komunikace Přeložka silnice I/7 - I.etapa Chomutov-Křímov
   
 • Geodetic Works During the Construction of a Road Transfer of Road I/7 - I.Stage Chomutov-Křimov
Bc. Jiří Krampl
   
 • Revize a doplnění PBPP v katastrálním území Boškůvky
   
 • Renewal and Measuring of Points of Detailed Minor Control in Cadastral District Boškůvky
Bc. Lucie Koblihová
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Hulín
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in c.d. Hulín
Bc. Lucia Koláriková
   
 • Geometrický plán pro "zaměření stavby a podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí" v katastrálním území Matejovce
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building and the Base of Final Building Approval in Cadastral District Matejovce
Ing. Bc. Renáta Komorousová
   
 • Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Hrdlív
   
 • Survey Sketch for the Determination of the Extent Onus in Cadastral District Hrdlív
Ing. Bc. Radim Lex
   
 • Geodetické práce pro projekt rekonstrukce komunikace "Nad Tratí" v obci Pohled
   
 • Geodetic Works for the Project Street Reconstruction "Nad Tratí" in the Village Pohled
Bc. Ladislav Lučan
   
 • Zaměření skutečného stavu liniové stavby v oblasti Havířov - Podlesí
   
 • The Measurement of the Actual Situation of Liner Construction in Havířov – Podlesí Area
Bc. Jan Matějka
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land
Bc. Roman Mésl
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření Dolního Náměstí v Olomouci pro účely rekonstrukce zpevněných ploch
   
 • Planimetric and Altimetric Survey of Lower Square in Olomouc for Project of the Hard Surfaces Reconstruction
Bc. Peter Mikolaj
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Korňa
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Korňa
Bc. Vlastimil Molčák
   
 • Vliv klimatických podmínek na změnu výšek stabilizovaných bodů
   
 • Influence of the Climatic Conditions on the Change of the Level Monumented Points
Bc. Anna Morbitzerová
   
 • Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků v katastrálním území Michálkovice
   
 • Survey Sketch for the Course Setting-Out of Boundary of a Parcel or Specified by Owners of Real Estate in Cadastral District Michálkovice
Bc. Zbyněk Morc
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Valtice
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Valtice
Bc. Vladimír Pacina
   
 • Zaměření a vyhodnocení měření na liniové pozorovaní stanici v oblasti Stonava
   
 • The Surveying and Evaluation of Observations on Linear Observation Base in Stonava Area
Bc. Kristýna Palová
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Velká Bystřice
   
 • Real Status Survey of the Actual Construction in Cadastral District Velká Bystřice
Bc. Miroslav Paskuda
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření budovy střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu
   
 • Planimetric and Vertical Survey of the Secondary Technical School of Construction in Ostrava-Zábřeh
Bc. Vojtěch Paskuda
   
 • Vybudování bodového pole pro účely výuky geodézie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
   
 • Build of Minor Control for Education of Geodesy in the Vysoská škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Bc. Tereza Pirníková
   
 • Vybudování bodového pole pro účely výuky geodézie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
   
 • Build of Minor Control for Education of Geodesy in the Vysoská škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Bc. Lucia Plaváková
   
 • Zaměření skutečného provedení kanalizace v lokalitě Praha 9- Jarov a zpracování podle směrnice PVK
   
 • Real Status Survey of the Sewerage in Location Praha 9 - Jarov and Processed According to Standards PVK
Bc. Ivana Punčochářová, DiS
   
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mikulůvka
   
 • Renewal of the Cadastre by Transforming Maps from Graphic to Digital Mode in c.d. Mikulůvka
Bc. Jakub Rousek
   
 • Pasportizace zeleně v areálu VŠB – TU Ostrava - areál kolejí
   
 • Tree Passportization in the Areal of VŠB- TU Ostrava - Residence Area
Bc. Bronislav Římský
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Štarnov
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in Cadastral District Štarnov
Bc. Adam Sládeček
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Krmelín
   
 • Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Krmelín
Bc. Jitka Škrachová
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Hejčín
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in Cadastral District Hejčín
Bc. Kateřina Štěrbová
   
 • Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Blažov
   
 • Measuring of Identical Points for Renewal of the Cadastre by Transforming Maps from Graphic to Digital Mode in Cadastral District Blažov
Bc. Stanislav Urbánek
   
 • Vytyčení a zaměření skutečného provedení kanalizace v obci Havráň, místní část Saběnice
   
 • Setting-out and Measurement of the Sewerage Real Estate in Havráň, Part Saběnice
Bc. Taťána Vehovská
   
 • Vytyčení a zaměření skutečného stavu křižovatky a přilehlých ulic v Havířově
   
 • Setting-Out and Survey to Building Documentation of Road Junction and Adjacent Streets in Havířov
Bc. Jan Vlk
   
 • Měření svislosti suchého plynojemu MAN 150 000 m3 a výškové zaměření měřických značek v Ostravě-Vítkovicích
   
 • Measurement of Verticaly of the Dry Gas-Holder MAN 150 000 m3 and Measurement of Heights of the Survey Marks in Ostrava-Vítkvice
Bc. Kristýna Vozníková
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Hrabová
   
 • Survey Sketch for Dividing of the Land in Cadastral District Hrabová
Bc. Zdeněk Zelinka
   
 • Revize a doplnění PBPP na části katastrálního území Prostřední Staré Buky
   
 • Renewal and Measuring of Points of Detailed Minor Control in Part of Cadastral District "Prostřední Staré Buky"

Absolventi navazujícího studia obor Inženýrská geodézie:

Ing. Jan Ausficer
   
 • 3D vizualizace ČEZ Arény v Ostravě na základě fotogrammetrického zaměření
   
 • 3D Visualization of ČEZ Arena in Ostrava on the Basis of Photogrammetric Measurement
Ing. Eva Bednářová
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
   
 • Measurement and Shift Assessment of Kotouč Quarry Ending Slope
Ing. Katarína Bírová
   
 • Vyhotovení fotogrammetrické dokumentace Kostela sv. Pavla v Ostravě – Vítkovicích
   
 • Creation Photogrammetric Documentation of the Church St. Paul in Ostrava – Vítkovice
Ing. Matej Byrtus
   
 • Kalibrace totální stanice GPT 8203M Topcon
   
 • Calibration of the Total Station GPT 8203M Topcon
Ing. Martina Buková
   
 • Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v jižní části obce Oravská Polhora
   
 • Making of the Map Documentation for the Project Engineering Networks in the Southern Part of the Village Oravska Polhora
Ing. Tomáš Bukový
   
 • Vyhotovení mapové dokumentace pro projekt inženýrských sítí v severní části obce Oravská Polhora
   
 • Copies of the Map Documentation for the Project Engineering Networks in the Northern Part of the Village Oravská Polhora
Ing. Michal Ciesarik
   
 • Kalibrace totální stanice Leica TC 1201
   
 • Calibration of the Total Station Leica TC 1201
Ing. Lenka Čelková
   
 • Účelová mapa areálu FAST
   
 • Thematical Map of FAST
Ing. Rostislav Dandoš
   
 • Zaměření a vyhodnocení pohybů a deformací opěrné zdi 8246 na dálnici D 47
   
 • Monitoring of the Movements and Deformations of the Abutment Wall No. 8246 on the Highway D 47
Ing. Daniel Drábik
   
 • Posouzení prostorové stability svahu u portálu tunelu Ovčiarsko na dálnici D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
   
 • Assessment of Spatial Stability of the Slope Near the Portal of the Tunnel on the Highway D1 Ovčiarsko Hrušovské Podhradie - Lietavská Lúčka
Ing. Lucie Gattermayerová
   
 • Geodetické práce pro obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Jarcová
   
 • Geodetic Works for Renewal of the Cadastre by Transforming Maps from Graphic to Digital Mode in Cadastral District Jarcová
Ing. Petra Gebauerová
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby mostního objektu trati Kravaře
   
 • Real Status Survey of the Actual Bridge Construction – Track Kravaře
Ing. Martina Havlicová
   
 • Vyhotovení podkladu pro projekt lyžařského vleku včetně profilu VVN č.457 RZ Krasíkov v areálu Kouty nad Desnou
   
 • Copies of the Ground for The Project, Including the Ski Lift Profile VVN No. 457 RZ Krasíkov in the Area Kouty nad Desnou
Ing. Jiřina Hnilicová
   
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci v k.ú. Střílky
   
 • Survey Sketch for Addition File of Survey Data about Land Still Registered in Simplified Land Inventory in c.d. Střílk
Ing. Miroslava Holešová
   
 • Geodetické práce při výstavbě kanalizace
   
 • Surveying Works During the Construction of Sewerage
Ing. Pavla Hrdinová
   
 • Zpracování měřické dokumentace pro rekonstrukci objektu McDonald’s na ulici Račianska v Bratislavě
   
 • Processing Surveying Documentation for Reconstruction McDonald's on the Street Racianska in Bratislava
Ing. Radka Jokelová
   
 • Účelová mapa areálu FBI
   
 • Thematical Map of FBI
Ing. Petra Kohoutová
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby cyklostezky a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku v Brandýse nad Orlicí
   
 • Real Status Survey of the Actual Cycle Path Construction and Copy Survey Sketch for Division of the Land in Brandýs nad Orlicí
Ing. Markéta Kopecká
   
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Vápno u Přelouče
   
 • Renewal of the Cadastre by Transforming Maps from Graphic to Digital Mode in Cadastral District Vápno u Přelouče
Ing. Michal Ľalík
   
 • Realizace projektu pozemkových úprav v k.ú. Prša
   
 • Realization of the Project of Land Adaptation in Cadastral District "Prša"
Ing. Martin Lecián
   
 • Výškopisné a polohopisné zaměření západní části popílkových nádrží ESU v k.ú. Prostřední Suchá pro projekt rekultivace plochy
   
 • Planimetric and Vertical Survey of the Flue-Ash Tanks for the Project Reclamation Area on the Western Part in c.d. Prostřední Suchá
Ing. Kristýna Lérová
   
 • Zátěžová zkouška mostu silnice II/247 Litoměřice přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky I. část
   
 • Load Test of Bridge on the Road II/247 Litoměřice Conduit to the Industrial Area Prosmyky I. Part
Ing. Peter Mičík
   
 • Odhad charakteristik přesnosti v lokální prostorové síti při kombinaci terestrických měření a měření technologií GNSS
   
 • Estimation of the Characteristics of Local Spatial Accuracy in Combination with Terrestrial Networks and GNSS Measurements
Ing. Marek Mikoláš
   
 • Monitorování vývoje poklesů na pozorovací stanici na rychlostní komunikaci R 56 v katastrálním území Staříč, Žabeň a Sviadnov
   
 • Monitoring of the Course of Mining Subsidence on Observation Station of Speed Road R 56 in Cadastral Districts Staříč, Žabeň, Sviadnov
Ing. Eva Pavlinská
   
 • Geodetické a výpočetní práce pro obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Blažkov
   
 • Geodetic and Computational Works for Renewal of the Cadastre by Transforming Maps from Graphic to Digital Mode in Cadastral Distrikt Blažkov
Ing. Janka Pisarčíková
   
 • Geodetické a kartografické práce použité pro vyhotovení grafických částí registrů v katastrálních územích s analogovou mapou
   
 • Geodetic a Cartographic Works Used for Making of Graphic Parts of Registers in Cadastral Districts with Analogue Map
Ing. Veronika Plšková
   
 • Návrh a vytvoření elaborátu podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Podkopná Lhota
   
 • Documents Related to Map Creation of Detailed Minor Control in the Administrative Unit Podkopná Lhota
Ing. Mária Pohanková
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové
   
 • Measuring and Evalution of Motions and Deformations of the Church of St. Peter from Alcantary in Karviná II – Doly and of the Silesian Evangelical Church of the Augsburk Confession in Orlová
Ing. Petra Sládková
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III./47214 (stan.0,800 km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
   
 • The Vertical and Horizontal Measurement of the Road No. III/47214 (stat.0,800 km - 2,300 km) and the Road No. II/474 (stat. 19,068 km - 21,421 km) Including Assessment of the Actual Situation
Ing. Jozef Sroka
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III./47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č. II/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
   
 • The Vertical and Horizontal Measurement of the Road No. III/47214 (stat. 2,300 km - 5,536 km ) and the Road No. II/47215 (stat. 0,000 km -1,000 km) Including Assessment of the Actual Situation
Ing. Miroslava Svobodová
   
 • Vyhotovení fotogrammetrické dokumentace Kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostela Slezské církve evangelickén augsburského vyznání v Orlové.
   
 • Execution Photogrammetric Documentation of St. Peter from Alkantara Church in Karviná II - Mines and Church of Silesian Evangelic Kirk with Aughsburg Denomination in Orlová.
Ing. Martin Šimíček
   
 • Periodické měření výšek v oblasti Stonava a vyhodnocení vlivů poddolování
   
 • Periodical Measurements of Heights in Stonava Area and Evaluation of Mining Subsidence
Ing. Martin Topič
   
 • Periodické měření poklesů spodní stavby mostu C 203
   
 • Monitoring of Subsidences of the Lower Construction of Bridge C 203
Ing. Róbert Trbušek
   
 • Vytvoření 3D modelu vybraných objektů Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s. metodou průsekové fotogrammetrie
   
 • Creating of the 3D Model of Selected Objects in Scientific-Technological Park Ostrava, a.s. by the Method of Intersection Photogrammetry
Ing. Ján Trgiňa
   
 • Měřické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na Islandu
   
 • Surveying Works on Tunneling of the Road Tunnel Oshlid in Iceland
Ing. Jarmila Turčinová
   
 • Dokumentace skutečného provedení stavby obchvatu R3 – Trefená
   
 • Documentation of Actual Building Bypass Construction R3 – Trefená
Ing. Tomáš Turčina
   
 • Geodetické práce při výstavbě mostu R3-Trstená-obchvat
   
 • Geodetic Works During the Bridge Construction Trstená-R3-Bypass
Ing. Petra Zápalková
   
 • Zaměření izolovaného vedení VN 22kV v Českém Těšíně
   
 • Measuring of Isolated Conduct HV 22 kV in Český Těšín
Ing. Jozef Zoričák
   
 • Aktualizace vektorové katastrální mapy (VKM) v k.ú. Veľká Lomnica
   
 • Actualization of Vector Cadastral Map (VKM) in c.d. Veľká Lomnica
Ing. Edita Žalmánková
   
 • Vytvoření fotoplánu fasády bloku měšťanských domů Masarykova náměstí v Novém Jičíně
   
 • The Creation of the Photomap of the Facade of a Block of Townhouses at Masaryk Square in Nový Jičín