Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studia:

Obor Důlní měřictví:

Bc. Větrovský Jan
   
 • Měření svahových pohybů a deformací báňské výsypky Braňany na Severočeských dolech a.s., Chomutov, Doly Bílina
   
 • Surveying of Slope Movements of Mining Dump Braňany in North Bohemia Mines Inc. Chomutov, Mines Bilina

Obor Inženýrská geodézie:

Bc. Josef Veselý
   
 • Geodetické zaměření a zhotovení tachymetrického plánu pro projekt stavebních pozemků v lokalitě Nová Hora, katastrální území Strání
   
 • The geodetic orientation and projection of tacheometric map for the project of building sites in the locality Nová Hora, cadastral district Strání
Bc. Kamil Patkáň
   
 • Geodetické zaměření kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné 2 – Doly
   
 • Survey measuring of St. Peter§s from Alcantara Church at Karviná 2 – Pits
Bc. Daniel Lokos
   
 • Geometrický plán pro rozdělení a vyznačení změny hranic pozemku v katastrálním území Otice
   
 • Geometric Plan for Dividing of Land and Determination of Change of Land Boundaries in Cadastral Are
Bc. Filip Závada
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k. ú. Zlaté Hory
   
 • Geometric Plan for Dividing of Lands in Cadastral District Zlaté Hory
Bc. Radomír Sovadina
   
 • Geometrický plán pro vyznačené budovy v k. ú. Štěpánov u Olomouce
   
 • Geometric Plan for Mark Building of the Cadastral District Štěpánov u Olomouce
Bc. Jiřina Hnilicová
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v k. ú. Konice
   
 • Survey Sketch for the Designation of Building in Cadastral District Konice
Bc. Jan Lička
   
 • II. etapa sledování deformací zateplovací omítky na zkušební stěně z Porothermu
   
 • Monitoring of deformation of thermal insulating plaster on the test wall from Porotherm
Bc. Pavel Osadník
   
 • Polohopisné zaměření skutečného provedení stavby areálu základní školy na Žižkově ulici v Krnově
   
 • Planimetrical survey at the real building construction of the Primary Schoul on Žižkova street in Krnov
Bc. Magda Bařinová
   
 • Polohové a výškové zaměření silnice a přilehlých objektů v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku
   
 • The positional and heights measurement of road and neighbouring objects in cadastral district "Václavovice u Frýdku-Místku"
Bc. Roman Ciompa
   
 • Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Holovice
   
 • Monitoring of Surface Vertical Movements in Holkovice Area
Bc. Michal Slinták
   
 • Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Křivý Důl
   
 • Monitoring of Surface Vertical Movements in Křivý Důl area
Bc. Tomáš Šebesta
   
 • Sledování vertikálních pohybů povrchu v oblasti Stonava
   
 • Monitoring of Surface Vertical Movements in Stonava Area
Bc. Pavel Bílý
   
 • Vyhotovení účelové mapy pro projekt rekonstrukce místní komunikace v obci Sušice,katastrální území Sušice u Uherského Hradiště
   
 • Thematic map for reconstruction of village road in Sušice
Bc. Klukova Edita
   
 • Zaměření kubatur při výstavbě silnice I/56
   
 • Measuring and Number of Cubage on the Road I/56 under Construction
Bc. Jan Mančík
   
 • Zaměření skutečného provední stavby v k. ú. Vítkovice
   
 • Real Status Survey of the Actual in Cadastral District Vítkovice
Bc. Jan Procházka
   
 • Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá
   
 • The Measurement of the Actual Situation of Liner Construction in Prostřední Suchá
Bc. Pavel Zona
   
 • Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá
   
 • The measurement of the actual situation of liner construction in Prostřední Suchá
Bc. Radek Suchánek
   
 • Zaměření skutečného stavu liniové stavby v oblasti Živoříce
   
 • The measurement of the actual situation of liner construction in Životice area
Bc. David Kozlík
   
 • Zaměření železniční stanice Ledeč nad Sázavou pro projekt na opravu kolejí a nástupišť
   
 • Surveying (and mapping) of Ledeč nad Sázavou Railway Station for tracks and platforms reconstruction project

Absolventi navazujícího studia:

Obor Důlní měřictví

Ing. Milan Větrovský, Ph.D.
   
 • Přesnost měření metodou GPS na Dolech Nástup Tušimice
   
 • The Precision of Measurement by GPS Technology on Mines Nástup Tušimice

Obor Inženýrská geodézie

Ing. Mário Niko
   
 • Geodetické podklady pro projektování výstavby obchodního centra v Bánovcích nad bebravou
   
 • Geodetic records for shoping center designing in Bánovce nad Nedravou
Ing. Jana Konšťáková
   
 • Geodetické práce při jednotlivých etapách výstavby akvaparku MEANDER PARK Oravice
   
 • Geodetic works for the individua phases of the constructions aquapark MEANDER PARK in Oravice
Ing. Veronika Sojková
   
 • Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu 221- 00 na dálnici D3 I.úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
   
 • Geodetic measurement and a copy of documentation of actual implementation of the object 221- 00 bridge construction on the highway D3 I. Section Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
Ing. Darina Šindlerová
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku vyhotovený z důvodu výstavby silničního mostu
   
 • Survey Sketch for the Separation of a Land Made out on the Occasion of the Road- Bridge Construction
Ing. Petra Sobotíková
   
 • Geometrický plán pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v k.ú. Litultovice
   
 • Survey Sketch for the Plot Boundary Determination Attached to the Land Adaptation in the Cadastral Area Litultovice
Ing. Jan Semela
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové, Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela sv.Petra z Alkantary v Karviné II-Doly
   
 • Measuring and evaluation of motions and deformations of the Silesian evangelical church of the Augsburk confession in the Czech RepublicMeasuring and evaluation of motions and deformations of the church of St.Peter of Alcantary in Karviná II-Mines
Ing. Michal Geher
   
 • Měřické práce v lokalitě Náklo S0-01-X za účelem sanace poddolovaného území
   
 • Geodetic Works in Lokality Náklo S0-01-X for Purposes of Redevelopment of Mining Subsidence Area
Ing. Romana Zahumenská
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření jižní části parku na křížovém vrchu v Moravském Berouně
   
 • The Horizontal and Vertical Survey of The Southern part of The Cross Hill park in Moravský Beroun
Ing. Zuzana Plucnarová
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření severní části parku na Křížovém vrchu v Moravském Berouně
   
 • The Horizontal nad the Vertical Survey Northern Part of the Cross Hill in Moravský Beroun
Ing. Marie Subiková
   
 • Polohové a výškové sledování koryta řeky Olše na úseku 24,895-25,650km
   
 • Planimetric and Sltimetric Evaluation of the Olše River-basin on the Length of 24,895-25,650 km
Ing. Jozef Polka
   
 • Polohové a výškové zaměření části komunikace č. III-520/3 v obci Zborov nad Bystricou
   
 • The Vertical and Horizontal Measurement Part of the Road No. III-520/3 in Village Zborov nad Bystricou
Ing. Václav Sotorník
   
 • Vyhotovení geometrického plánu v oblasti Klimkovice
   
 • The Creation of Geometric Plan in Area Klimkovice
Ing. Mária Blahovcová
   
 • Vyhotovení geometrického plánu za účelem oddělení přístupové cesty ke stavebnímu pozemku
   
 • Creation of Geometric Plan for Purpose of Separating of Access Path of Building Land
Ing. Igor Pachlopník
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu
   
 • The Vertical and Horizontal Measurement of the Road No. III/47214 (stan. 0,800 km – 2,300 km) and the Road No. II/474 (stan. 19,068 km – 21,421 km) Including their Actual Situation
Ing. Jan Novosad
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,300km až 5,536km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu
   
 • The vertical and horizontal measurement of the road No. III/47214 (stan. 2,300 km – 5,536 km) and the road No. III/47215 (stan. 0,000 km – 1,000 km) including their actual situation
Ing. Veronika Štefková
   
 • Vytvoření prostorového modelu a vizualizace Kaple sv. Kříže v Dolním Benešově metodou průsekové fotogrammetrie
   
 • The creation of a three-dimensional image and visualization of the Chapel of the Holy Rood in Dolní Benešov by method of plane table photogrammetry
Ing. Ondřej Kántor
   
 • Zhotovení měřické dokumentace jako podklad pro rekonstrukci hřbitovní kaple v Hodoníně
   
 • The Surveying Documentation Making as the Base for the Reconstruction of the Grave-yard Chapel in Hodonín

Absolventi magisterského studia:

Obor Inženýrská geodézie

Ing. Martin Kvapilík
   
 • Sledování bodů u mostní opěry OP1, stavebního objektu SO 212 dálniční etakády na km 99.051 dálnice D47, 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín
   
 • Monitoring of the points by the bridge abutment pier OP1, construction site SO 212, highway bridge at km 99.051 of the highway D47, 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín
Ing. Tomáš Teuer
   
 • Zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci v areálu firmy Jankostav s.r.o.
   
 • The position and high survey in the area of Jankostav s.r.o. copany