Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studia:

obor Důlní měřictví:

Bc. JAKUBEC Jiří
   
 • Zaměření a vyhodnocení výškového měření v oblasti Albrechtice.
   
 • Survey and evaluation of height measurements on Albrechtice area.
Bc. RÁSTOČNÝ Michal
   
 • Zaměření a vyhodnocení výškového měření v oblasti Prostřední Suchá.
   
 • Survey and evaluation of height measurements on Prostřední Suchá area.
Bc. VALENTA Radek
   
 • Kalibrace digitálních fotoaparátů s porovnáním geodetického a fotogrammetrického zaměření.
   
 • Calibration of digital cameras with comparison of geodetic and photogrammetric canalization.
Bc. VESELÁ Martina
   
 • Geometrický plán
   
 • Survey Sketch

obor Inženýrská geodézie:

Bc. AUSFICER Jan
   
 • Fotogrammetrické zaměření kaple svatého Tadeáše v Oticích (okres Opava) metodou průsekové fotogrammetrie.
   
 • Photogrammetric measurement of the chapel „svatého Tadeáše“ by the method of plane table photogrammetry.
Bc. BARTOŠ Pavel
   
 • Zpracování tématické mapy pro projekt rybníka v katastrálním území obce Velké Kunětice.
   
 • Thematic map elaboration of lake project in cadastre Velké Kunětice.
Bc. BECK Ladislav
   
 • Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy do KN v katastrálním území Slavkov.
   
 • Geometric plan for plotting of unfinished building to land registry in cadastral territory Slavkov.
Bc. BLAŽEJ Petr
   
 • Zátěžová zkouška mostu č.207 – 201 v Karlových Varech.
   
 • Exercise test of bridge no.207 – 201 in Karlovy Vary.
Bc. DANDOŠ Rostislav
   
 • Zaměření skutečného stavu provedení stavby, oprava ulice Příční Krnov, k. ú. Krnov – Horní Předměstí.
   
 • True status survey of the actual construction, repair of the street Příční Krnov, cadastre office Krnov – Horní Předměstí.
Bc. FOLTÝN Radim
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy a změny hranice pozemku v katastrálním území Brušperk.
   
 • Geometric plan for mark building and change of the plot boundary in cadstral area Brušperk.
Bc. GEBAUEROVÁ Petra
   
 • Zaměření a vyhodnocení výškového měření v oblasti Havířov – Podlesí.
   
 • Measurement and evaluation of levelling road of the area Havířov -Podlesí.
Bc. JOKELOVÁ Radka
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby.
   
 • Intent of real contruction implementation.
Bc. KLAVÍK Jan
   
 • Vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu na zaměření pozemků a rozloze cca 1 ha v k.ú. Staré Kestřany pro výkon architektonických prací na zástavbu rodinných domků.
   
 • The planimetric and hypsographic plan execution for parcel survey of cca 1 ha Staré Kestřany avreage for execution of architectural labour of family house build-up area.
Ing. KÖHLEROVÁ Marcela
   
 • Zjišťování hranic pozemků pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu katastrálního území Těšice u Nezamyslic.
   
 • The processing of the boundary of parcels during renovation of cadastre maps by the new surveying into village Těšice u Nezamyslic.
Bc. KONEČNÝ Miroslav
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Lubno.
   
Bc. KUZNÍK Miroslav
   
 • Geodetický podklad pro rekonstrukci východního nádraží v Opavě.
   
 • The geodetic source material for the reconstruction of Eastern railway station in Opava.
Bc. LECIÁN Martin
   
 • Vytvoření prostorového modelu kaple v Malých Hošticích průsekovou fotogrammetrií.
   
 • The creation of three-dimensional image of chapel in Malé Hoštice by plane table photogrammetry.
Bc. MAREK Vojtěch
   
 • Vytyčení vlastnické hranice v katastrálním území Bělá ve Slezsku.
   
 • Proprietary Boundary Demarcation in Cadastral Territory Bělá ve Slezsku.
Bc. MIKOLÁŠ Marek
   
 • Sledování deformací zateplovací omítky na zkušební stěně z Ytongu.
   
 • Monitoring of deformation of thermal insultating plaster on the test wall from Ytong.
Bc. NOVOTNÝ Milan
   
 • Vybudování podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Brníčko.
   
 • The building of minor positional control of the cadastral territory of Brníčko.
Bc. ORLOVÁ Monika
   
 • Technická mapa závodu Topos Prefa Tovačov.
   
 • Technical plan of plant Topos Prefa Tovačov.
Bc. PRŮCHOVÁ Sandra
   
 • Vytvoření fotoplánu fasády Slezského divadla v Opavě.
   
 • The creation of the facade photoplan of the Silesian Theatre in Opava.
Bc. ROBOVÁ Kateřina
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí.
   
 • Geometric plan for indication building in land registry.
Bc. ROMFELD Aleš
   
 • Aktualizace digitální technické mapy části města Opavy.
   
 • Updating of the digital technical map of the part of Opava.
Bc. SLÁDKOVÁ Petra
   
 • Měření svislosti věže Nové radnice v Ostravě 1.
   
 • Measuring verticality of town hall „Nová radnice“ in Ostrava 1.
Bc. SVOBODOVÁ Miroslava
   
 • Polohové a výškové zaměření pro projekt úpravy veřejných ploch.
   
 • The depth and position of the bearing for a project of public surfaces treatment.
Bc. ŠIMÍČEK Martin
   
 • Zaměření a vyhodnocení výškového měření části nivelačního pořadu Ge5.
   
 • Surveing and evaluation of altitude measurement of levelling programe Ge 5 partition.
Bc. ŠRUBAŘOVÁ Veronika
   
 • Zaměření vodovodního řádu obce Lhotka v katastrálním území Lhotka.
   
 • Surveying of water system of locality Lhotka in cadastral territory Lhotka.
Bc. TKÁČ Ladislav
   
 • Monitoring povrchových objektů při ražbě kolektoru na ulici Sokolská v Ostravě.
   
 • Monitoring of surface structures in the course of tunelling collector channel on Sokolska Street in Ostrava.
Bc. TOPIČ Martin
   
 • Sledování deformací zateplovací omítky na zkušební stěně z Porothermu.
   
 • Monitoring of deformation of thermal insultating plaster on the test wall from Porotherm.
Bc. VOTRUBOVÁ Naděžda
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení rozestavěné budovy v katastrálním území Dubany nad Bylankou.
   
 • The geometric plan for dividing of land and marking unfinished building into cadstral area Dubany nad Bylankou.
Bc. ZÁPALKOVÁ Petra
   
 • Zaměření vodovodního řádu obce Kunčice pod Ondřejníkem v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem.
   
 • Surveying of water system of locality Kunčice pod Ondřejníkem in cadastral territory Kunčice pod Ondřejníkem.
Bc. ŽALMÁNKOVÁ Edita
   
 • Zaměření a vyhodnocení výškového měření v oblasti Holkovice.
   
 • Measurement and evaluation of levelling road of the area „Holkovice“

Absolventi magisterského studia:

obor Důlní měřictví:

Ing. GLEITZ Radim
   
   
Ing. HOLÝ Ondřej
   
 • Zaměření a výpočet objemu uloženého materiálu v lomu Homolák, velkolom Čertovy schody.
   
 • The measurement and quantity surveying of stored material in quarry "Homolák", big opencast mine "Čertovy schody".
Ing. LICHNOVSKÝ Petr
   
 • Důlně měřické vedení přípravných děl ve sloji 041(10a) v 1. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov, pro zajištění prvého větrního spojení.
   
 • Mine surveying realization of preparatory mine working in seam 041(10a) of the first mining area "Staříč", OKD, Inc., Mine Paskov for security of the first air connection.
Ing. PACIOREK Libor
   
 • Měřické propojení polygonovým pořadem 4. a 5. patra ve sloji 33a v oblasti 2.kry dolu ČSM, závodu Sever.
   
 • Surveying connection of the 4th and 5th level of 33a coal seam in area 2. part of mining area ČSM, plant "Sever" by polygonometric traverse.
Ing. VAVŘÍK Petr
   
 • Měření ocelové konstrukce při výstavbě staveního objektu "C203 Most přes hlavní trať - OK pravá" na stavbě Silnice I/47 severní spoj, 1.stavba.
   
 • The measurement of steel structure during the construction of "C203 bridge over main railway - OK right" on the construction of Road I/47 North connection, the 1st construction.

obor Inženýrská geodézie:

Ing. BLÍN Josef
   
 • Výškové zaměření a vyhodnocení geodetického sledování poklesů Ervěnického koridoru v úseku bodů č.380 až 536.
   
 • The altitudal target and the evaluation of the geodetic monitoring downturn of Ervenice corridor in the section of point-to-point number 380 - 536.
Ing. CHOVANČÍKOVÁ Eva
   
 • Metody měření a určení polohy bodů pomocí GNSS a jejich aplikace v katastru nemovitostí Slovenské republiky
   
 • Methods of measurement and determination of position of points by GNSS a thein application in cadastre of real estate of Slovak Republic
Ing. HANAUER Tomáš
   
 • Polohové zaměření nivelačních bodů metodou GPS.
   
 • Positional measuring of levelling points by the method GPS.
Ing. HOŠEK Martin
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Ostravě 1.
   
 • Measuring and Evaluation of Movements and Deformations of the building of New Town Hall in Ostrava 1.
Ing. KOPČÁKOVÁ Hana
   
 • Zaměření situace a vytvoření 3D modelu terénu lokality Doubrava – Vrchovec v katastrálním území obce Doubravy u Orlové.
   
 • The externalization of situation and 3D landscape model formation of Doubrava – Vrchovec area in a cadastral territory of Doubrava u Orlové village.
Ing. KRAJČÍ Peter
   
 • Výškové a polohové zaměření cesty č.III/47214 (stan.0,800 km až 2,300 km) a cesty č.II/47215 (stan.19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu.
   
 • The vertical and horizontal measurement of the road no.III/47214 (stan.0,800 km – 2,300 km) and the road no.II/47215 (stan.19,068 – 21,421 km) including their actual situation.
Ing. KYSELA Michal
   
 • Polohové zaměření stožárů nákladní lanové dráhy mezi cementárnou Lietavská Lúčka a lomen Lietavská Svinná.
   
 • The situation measurement of pylons of ropeway between cement factory „Lietavská Lúčka“ and quarry „Lietavská Svinná“.
Ing. MACKOVÁ Lucie
   
 • Zaměření situace a vytvoření 3D modelu terénu části katastrálního území obce Staříč.
   
 • The externalization of situation and 3D landscape model formation of a cadastral area part of Staříč village.
Ing. MAJKUT Martin
   
 • Vytvoření prostorového modelu a vizualizace nádražní budovy OSTRAVA – STŘED metodou průsekové tachymetrie.
   
 • The creation of three-dimensional image and visualization of „Ostrava – Střed“ railway station building using plane table photogrammetry method.
Ing. MAJZLÍK Vladimír
   
 • Zaměření a vyhotovení základní mapy lomu Nehvizdy.
   
 • The Measurement and Creation of Basic Map of Quarry „Nehvizdy“.
Ing. MALOHLAVA Marek
   
 • Zaměření a vyhodnocení svislých pohybů hrázových bloků vodního díla Kružberk.
   
 • Survey and evaluation of vertical movements of dam structures of Kružberk water body.
Ing. MATUŠKOVÁ Kateřina
   
 • Zpracování mapové dokumentace zříceniny hradu Holštejn a jeskyně Hladomorna.
   
 • Performing of map documentation of Holštejn ruin and Hladomorna cave.
Ing. MOHELNÍKOVÁ Eva
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření vodovodní sítě v k.ú.Lubno pro účely GIS.
   
 • The positional and vertical measurement of water pipe system in cadastral territory Lubno for use of GIS.
Ing. RAŠOVÁ Jana
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela sv.Petra z Alkantary v Karviné II-Doly,Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové.
   
 • Measuring and evaluation of motions and deformations of the church of St.Peter of Alcantary in Karviná II-Mines,Measuring and evaluation of motions and deformations of the Silesian evangelical church of the Augsburk confession in the Czech Republic.
Ing. ROHELOVÁ Monika
   
 • Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene.
   
 • Make the documentation of real construction of water-supply and geometric project for designate of factual burden.
Ing. SADÍLKOVÁ Lea
   
 • Technická mapa města Znojmo.
   
 • Technical map of town Znojmo.
Ing. SKŘONTOVÁ Lucie
   
 • Kalibrace vybraných totálních stanic.
   
 • Calibration sampled of total stations.
Ing. STAŇOVÁ Daniela
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby kanalizace v k.ú.Hněvošice.
   
 • Actual position survey of sewer system construction within cadastral the administrative unit Hněvošice.
Ing. ŠUŠKA Peter
   
 • Výškové a polohové zaměření cesty č.III/47214 (stan.2,300 km až 5,536 km) a cesty č.II/47215 (stan.0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu.
   
 • The vertical and horizontal measurement of the road no.III/47214 (stan.0,800 km – 2,300 km) and the road no.II/47215 (stan.19,068 – 21,421 km) including their actual situation.
Ing. TEJKAL Pavel
   
 • Vytvoření sítě identických bodů pro mezi-systémové transformace v Ostravě.
   
 • Net formation of identical points for intersystem transformation in Ostrava city.
Ing. VLČEK Petr
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč.
   
 • The measurement and the evaluation of movements of the closing slape of quarry „Kotouč“.
Ing. VRÁNOVÁ Zuzana
   
 • Zaměření a vyhodnocení vodorovných pohybů hrázových bloků vodního díla Kružberk.
   
 • The measurement and the evaluation of horizontal movements of blocks of the dam of reservoir „Kružberk“.
Ing. VYHŇÁKOVÁ Jana
   
 • Geodetické práce při realizaci přístavby ke stávající hale SHM v k.ú.Šumperk.
   
 • Geodetic works with realization extension building to existing hall in Šumperk.
Ing. WITOSZ David
   
 • Zaměření kamenolomu a pískovny Hážovice v katastrálním území Hážovice a vyhotovení základní mapy lomu.
   
 • The measurement of quarry and sand pit Hážovice in cadastral territory Hážovice and creation of basic map of quarry.
Ing. ZÍMA Petr
   
 • Prezentace fotogrammetricky zaměřeného zámku Jemniště na internetu pomocí VRML(Virtual Reality Modeling Language).
   
 • Presentation of the photogrammetrically located Chateau of Jemniště on the internet by means of VRML.