Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi bakalářského studia:

obor Důlní měřictví:

Bc. FRYČKA Zdeněk
   
 • Připojovací a usměrňovací měření břidlicového Dolu Lhotka.
   
 • The connecting and orientation measurement of slatey mine Lhotka.
Bc. HAVLICOVÁ Martina
   
 • Monitoring negativních účinků dobývání sloje 17b na rychlostní komunikaci R56 v dobývacím prostoru Dolu Paskov.
   
 • The monitoring of negative influence of the extraction of coal seams 17b on the speed communication R56 in the mining area of mine Paskov.
Bc. PANZNER Jindřich
   
 • Kontrolní měření posunů objektu galerie dálničního tunelu.
   
 • Controlling measurement of movements of higway tunnel gallery.
Bc. POCHOP Michal
   
 • Zpracování prostorového modelu povrchového lomu ve Vranově u Brna.
   
 • Microstation software documentation of the Quarry in Vranov near Brno.
Bc. SÝKORA Jiří
   
 • Vytyčení hranic pozemku číslo 588 v katastrálním území Heřmanice u Oder.
   
 • The delineation of boundaries of the landed estate no.588 in cadastral area Heřmanice u Oder.
Bc. SWACZYNOVÁ Vladislava
   
 • Zaměření skutečného provedení stavby sypané hráze odkaliště lomu Jakubčovice nad Odrou.
   
 • The measurement of the realization of structure of embankment aam of the settlement tank of quarry Jakubčovice nad Odrou.
Bc. ŠKAPA Antonín
   
 • Periodické měření pozorovací stanice Ptáčník.
   
 • Periodic measuring of observation station Ptáčník.
Bc. VYSLOUŽIL Marek
   
 • Využití ručních souprav GPS pro vyhledávání identických bodů.
   
 • The utility of the GPS hand sets seeking identical points.

obor Inženýrská geodézie:

Bc. BEDNÁŘOVÁ Eva
   
 • Výškové zaměření pozorovací stanice v areálu lomu Kotouč.
   
 • Vertical location of the observatory in an area of the Kotouč stone pit.
Bc. GATTERMAYEROVÁ Lucie
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření skládky zeminy BIOCELU Paskov, a.s.
   
 • Horizontal and vertical surveying dump sole BIOCEL Paskov, a.s.
Bc. GEHER Michal
   
 • Digitální model terénu jako podklad pro rekultivaci.
   
 • The digital model of the terrain as the groundwork for recultivation.
Bc. GRYGARČÍK Petr
   
 • Polohové a výškové zaměření terénu části obce Vávrovice.
   
 • Horizontal and vertical surveying of a terrain in a selected part of village Vávrovice.
Bc. HRDINOVÁ Pavla
   
 • Situační zaměření ulice J.A. Komenského v Rýmařově.
   
 • Planimetric measurement of J. A. Komenského street in Rýmařov city.
Bc. HŘÍBKOVÁ Iveta
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření budovy střední průmyslové školy chemické v Ostravě – Zábřehu.
   
 • Planimetric and vertical measurment of The Secondary Technical School of Chemistry in Ostrava – Zábřeh.
Bc. KÁNTOR Ondřej
   
 • Vyhotovení geodetických podkladů pro zpracování protipovodňových opatření v Hodoníně.
   
 • The execution of geodetic source for the flood control process in Hodonín.
Bc. KOHUTOVÁ Petra
   
 • Vytýčení vlastnických hranic pozemku a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
   
 • The demarcation of parcel and drawing the plat map.
Bc. KONŠŤÁKOVÁ Jana
   
 • Geodetické práce při výstavbě objektů akvaparku MEANDER PARK Oravice.
   
 • Geodetics works by the building up the objects of the aquapark MEANDER PARK in Oravice.
Bc. KOPECKÁ Martina
   
 • Ověření geodetického (zhušťovacího) bodu.
   
 • Check of densification point.
Bc. KOVAL Zdeněk
   
 • Polohové a výškové určení bodového pole v katastrálním území Dolní Moravice.
   
 • Assignment planimetric and terrain position minor control in Dolni Moravice cadastral district.
Bc. LÉROVÁ Kristýna
   
 • Vytvoření mapového podkladu pro projekt lyžařského vleku ve Staré Pace.
   
 • Creation of Map Base for Project of Ski Tow in Stará Paka.
Bc. NIKO Mário
   
 • Určení svislosti a výšky základnové stanice GSM.
   
 • Assignation upright and altitude of Base Transceiver Station GSM.
Bc. NOVOSAD Jan
   
 • Polohopisný a výškopisný podklad v okolí kostela Sv. Michaela v Lešné.
   
 • Planimetric and terrain mapping on area church St.Michael in Lešná.
Bc. PACHLOPNÍK Igor
   
 • Odhad střední chyby transformace – míra transformace.
   
 • Estimation mean error of transformation – identity factor.
Bc. PAVLINSKÁ EVA
   
 • Zaměření polohopisu a výškopisu části města Lipník nad Bečvou.
   
 • Survey Planimetric and Altimetry Part of City Lipník nad Bečvou.
Bc. PLUCNAROVÁ Zuzana
   
 • Zpracování geodetické dokumentace pro posouzení odtokových poměrů železničního nadjezdu v Krnově – Chářovské ulici.
   
 • Planimetric and vertical survey for drain conditions examination of the railroad bridge at Krnov- Charovska Street.
Bc. SEMELA Jan
   
 • Zpracování polohopisné digitální mapy v oblasti Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Krásném Poli.
   
 • Elaboration of planimtric digital map of area Johann Palisa Observatory and Planetarium in Krásné Pole.
Bc. SHRBENÝ Pavel
   
 • Geometrický plán s návrhem na opravu chyby v KN.
   
 • Geometrical plan with a proposition to correct a mistake in the land registry.
Bc. SOBOTÍKOVÁ Petra
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy.
   
 • Geometrical plan for denotation building.
Bc. SOTORNÍK Václav
   
 • Vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v Ostravě-Heřmanicích.
   
 • Exekution function map in scale 1:500 in Ostrava-Heřmanice.
Bc. SUBIKOVÁ Marie
   
 • Polohové a výškové zaměření objektu Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu.
   
 • Planimetric and altimetric survey of technical building and construction Secondary School in Ostrava.
Bc. ŠINDLEROVÁ Darina
   
 • Geometrický plán. Rozdělení pozemku v katastrálním území Odry.
   
 • Geometric plan. Dividing of a lot in cadastral territory named Odry.
Bc. ŠTEFKOVÁ Veronika
   
 • Geometrický plán pro vyznačení budovy a změny hranice pozemku v katastrálním území Otice.
   
 • Geometrical plan of a marked building and change of the surrouding area border in the and register of Otice.
Bc. VORČÁKOVÁ Martina
   
 • Zabezpečení geodetických údajů k vypracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního objektu v k. ú. Žilina (SR).
   
 • Zabezpečení geodetických údajů k vypracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního objektu v k. ú. Žilina (SR).
Bc. WOLFOVÁ Veronika
   
 • Revize a doplnění bodového pole v ZOO na Slezské Ostravě.
   
 • Revision and supplementation of point field in Slezská Ostrava ZOO.
Bc. WOLNÝ Martin
   
 • Zpracování digitální mapy terénu v oblasti Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě-Krásném Poli – výškopisné zaměření.
   
 • Elaboration of a digital landscape map in area of J. Palisa s Observatory and planetarium in Krásné Pole – hypsography elaboration.
Bc. ZÁHUMENSKÁ Romana
   
 • Polohopisné a výškopisné zaměření protipovodňové hráze č. IV v Bolaticích.
   
 • The horizontal and the vertical survey of the dike number IV in Bolatice.

Absolventi magisterského studia:

obor Důlní měřictví:

Ing. CIMBUREK Martin
   
 • Zaměření sekundárního ostění silničního tunelu Klimkovice.
   
 • Survey of the secondary jamb of road tunel Klimkovice.
Ing. FERANČÍK Peter
   
 • Měřické práce při ražení tunelu Sitina v Bratislavě.
   
 • Geodetical works on the contruction of the Sitina tunnel, Bratislava.
Ing. KUDA František,CSc.
   
 • Analýza zeměměřických činností v rámci životního cyklu stavebních objektů.
   
 • Analysis of surveys within life cycle of buildings.
Ing. VALENTOVÁ Kateřina
   
 • Zaměření přemostění Gallašova dómu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí digitálních technologií.
   
 • Survey of a bridge spanning of Gallas's dome at ZAC by employ digital technology.

obor Inženýrská geodézie:

Ing. ČECHMÁNKOVÁ Lea
   
 • Analýza přesnosti určení polohy nepřístupného bodu různými metodami.
   
 • Analysis of accuracy of different methods of determination of location of inaccesible mark.
Ing. ČERNOŠKOVÁ Alena
   
 • Ověřování parametrů jakosti souboru historických nivelačních přístrojů.
   
 • The verification of quality parameters of the historical levelling instruments set.
Ing. FILOVÁ Gabriela
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 2,300km až 5,536km) a silnice č. III/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejího aktuálního stavu.
   
 • The vertical and horizontal measurement of the road No. III/47214 (stan. 2,300 km – 5,536 km) and the road No. III/47215 (stan. 0,000 km – 1,000 km) including their actual situation.
Ing. FIURÁŠKOVÁ Denisa
   
 • Ověření stability bodů polohového bodového pole v dobývacím prostoru Dolu Staříč.
   
 • The control of stability of points of the position net in mining area of mine „Staříč“.
Ing. FRANKOVÁ Alena
   
 • Ověření parametrů jakosti souboru historických teodolitů.
   
 • The verification of quality parameters of the historical theodolites set.
Ing. GARSKÁ Jana
   
 • Vytvoření katastrální mapy digitalizované v S-JTSK v katastrálním území Harty.
   
 • The drawing of digitized cadastral map of cadastral area Harty in coordinate Systém S-JTSK.
Ing. HÁK Roman
   
 • Využití odrazných folií při měření délek elektronickými dálkoměry.
   
 • Usage of reflecting foil in measuring of lenghts by electronic telemeter.
Ing. HAVELKA Pavel
   
 • Zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů hrázových bloků vodního díla Kružberk.
   
 • The measurement and the evaluation of horizontal movemenents of Blocks of the dam of reservoir Kružberk.
Ing. CHALOUPKOVÁ Barbora
   
 • Kontrolní měření výšek mostu Trmice.
   
 • The check heigt measure of the bridge Trmice.
Ing. HONS Jiří
   
 • Vyhotovení základní mapy vápencového lomu Hranice na Moravě.
   
 • Exekution of the basic map of chalkpit Hranice na Moravě.
Ing. KRBAŇOVÁ Kateřina
   
 • Fotogrammetrické zaměření fasády kostela sv. Michaela v Lešné systémem RolleiMetric MR2.
   
 • Photogrammetric radiation of a facade of the curch of St. Michaela in Lesna with a system RolleiMetric MR2.
Ing. MACHALÍNEK Michal
   
 • Základní mapa lomu a výpočet kubatur vytěženého nerostu pískovny v Hovoranech.
   
 • The basic map of quarry and the calculation of capacity of extract material of sand pit in Hovorany.
Ing. MAREK Jan
   
 • Zpracování digitální mapy terénu v oblasti Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě-Krásném Poli.
   
 • Elaboration of digital map of terrain in area of Observatory and planetarium of J. Palisa in Ostrava-Krásné Pole.
Ing. MICHALÍK Libor
   
 • Vliv přesnosti odrazných hranolů na úhlové a délkové měření totální stanicí.
   
 • The influence of accuracy of reflecting prism on angular and longitudinal measuring with the total station.
Ing. MLEZIVOVÁ Marie
   
 • Výškové a polohové zaměření silnice č. III/47214 (stan. 0,800 km až 2,300 km) a silnice č. II/474 (stan. 19,068 km až 21,421 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu.
   
 • The vertical and horizontal measurement of the road No. III/47214 (stan. 0,800 km – 2,300 km) and the road No. II/474 (stan. 19,068 km – 21,421 km) including their actual situation.
Ing. ROTREKLOVÁ Jaroslava
   
 • Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu pozemkových úprav a zpracování digitální katastrální mapy k.ú. Drnovice.
   
 • The Delineation of Landed Boundaries according to Authorised Plan of Complex Landed Arrengement and the Creation of Digital Cadastral Map of Cadastral Discrict Drnovice.
Ing. SEDLÁKOVÁ Lucie
   
 • Zaměření katastrálního území Drnovice pro účely provedení komplexních pozemkových úprav.
   
 • The Observation of Cadastral District Drnovice for the Realization of Complex Landed Arrangement.
Ing. STAVAŘOVÁ Lucie
   
 • Interaktivní 3D vizualizace města Hradec nad Moravicí.
   
 • The interactive 3D Visualisation of Hradec nad Moravicí.
Ing. STRNADLOVÁ Jitka
   
 • Ověření jakosti ručního laserového dálkoměru Disto.
   
 • Checking of manual laser range finder DISTO quality.
Ing. STRYJA Adam
   
 • Zhotovení měřické dokumentace objektu DDM v Třinci digitální fotogrammetrií.
   
 • Creating the documentation of the DDM building in Třinec using digital photogrammetry.
Ing. ŠINDLEROVÁ Kateřina
   
 • Porovnání přesnosti totálních stanic TC 1700 Leica a GTS 6 Topcon.
   
 • Comparison of accuracy of total stations TC 1700 Leica and GTS 6 Topcon.
Ing. TIHLÁŘOVÁ Martina
   
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemků v katastrálním území Nová Horka, okr. Nový Jičín.
   
 • The Geometric Plan for Dividing of Lands in Cadastral District Nová Horka, District Nový Jičín.
Ing. VALKOVIČ Radim
   
 • Zeměměřické činnosti při výstavbě skládky v katastrálním území Nový Bohumín.
   
 • Surveying activites about build-up stockyard in cadastral area Nový Bohumín.
Ing. VLČKOVÁ Lenka
   
 • Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě-Krásném Poli.
   
 • Optimalization of natural horizont in locality Observatory and planetarium of J. Palisa in Ostrava-Krásné Pole.
Ing. ZAVADIL Adam
   
 • Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
   
 • The measurement and evalution of slizing of the closing slope of the Kotouč stone pit.
Ing. ŽÁČEK Jan
   
 • Sledování deformací mostu SO 201 na silnici I/55.
   
 • The Observation of Deformation of the Bridge SO 201 on the Road I/55.