Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
LABORATOŘE MECHANIKY ZEMIN A HORIN

Laboratoř JA205 slouží především pro praktické cvičení v předmětech Mechanika hornin a zemin, Stabilita svahů a skalních stěn, Hornická geomechanika. V laboratoři studenti stanovují základní fyzikální a mechanické vlastnosti zemin a vybrané fyzikální a technologické vlastnosti hornin a kameniva.

Laboratoře JB161, JB162, JB162A slouží pro praktické cvičení v předmětech Mechanika hornin a zemin, Hornická geomechanika. V laboratoři studenti stanovují mechanické vlastnosti hornin a stavebních materiálů.

V zadní části laboratoře (JA205B) jsou vystaveny modely dobývacích metod. (Slouží pro výuku hornických předmětů).

LABORATOŘ SAMOVZNÍCENÍ LÁTEK

Tato laboratoř nabízí možnost testování vzorků náchylných k samovznícení pomocí tří metod. Jedná se o metodu Adiabatickou, CPT (Crossing point temperature), Modifikovanou adiabatickou metodu (dle INSEMEX) a také Izotermickou sorpci kyslíku (dle Veselovského).

LABORATOŘ DTA

V laboratoři je možné provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorků na základě tepelné degradace materiálu pomocí metody diferenční termické analýzy (DTA). Tato metoda umožňuje sledovat jak fyzikální jevy (krystalografické přeměny, tání, adsorpce apod.), tak jevy chemické (dehydratace, dehydroxylace, rozklad, oxidačně-redukční procesy atd.), analýzu anorganických materiálů, jako např. zeolitů, bentonitů, hydrotalcitů, strusek, popílků, koksů, uhlí, biomasy, nanomateriálů atd. V rámci výuky může být využito pro měření v rámci řešení závěrečných prací.

LABORATOŘ PŘÍPRAVNÝCH ÚPRAVNICKÝCH PROCESŮ

Laboratoř slouží jednak pro přípravu vzorků (drcení a mletí), určení zrnitostního složení surovin, přípravu analytických vzorků a stanovení indexu melitelnosti uhlí Hardgrove, dále k výuce předmětů Přípravné procesy a Úpravnictví I, II a další odborné předměty oborů HGF.

LABORATOŘE GRAVITAČNÍCH ROZDRUŽOVACÍCH PROCESŮ

V oblasti separačních procesů má pracoviště vybavení, pokrývající téměř celou oblast gravitačních rozdružovacích procesů. Jde zejména o třídění a gravitační rozdružování jemnozrnných surovin a odpadů na sazečkách, hydrocyklonech a splavech.

Laboratoř slouží  jednak pro výzkumnou činnost, dále k výuce předmětů Fyzikální separační procesy I, Technologie úpravy uhlí, Technologie úpravy rud, Technologie recyklace odpadů, Úpravnictví I, Úpravnictví II a další předměty oborů HGF.

LABORATOŘ MAGNETICKÝCH ROZDRUŽOVACÍCH PROCESŮ

Laboratoř je vybavena řadou magnetických a elektrodynamických separátorů, které slouží k oddělování magnetických podílů v nerostných surovinách a odpadech. Zajišťuje výuku předmětů Fyzikální separační procesy II, Technologie recyklace odpadů, Úpravnictví I, Úpravnictví II, Recyklace odpadů kovových a kovonosných a dalších předmětů oborů HGF.

LABORATOŘ FLOTAČNÍCH ROZDRUŽOVACÍCH PROCESŮ

Laboratoř slouží pro výzkumnou činnost a výuku předmětů Flotace, Technologie úpravy uhlí, Technologie úpravy rud, Technologie recyklace odpadů, Recyklace odpadů nekovových.

ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Provádí základní analýzy nerostných surovin a odpadů (vlhkost, obsah popela, obsah spalitelných látek, hustota, granulometrické složení, sypná hmotnost….) a stanovuje chemické složení (zejména obsahy kovů) v nerostných surovinách a odpadech. Je využívána pro analytickou podporu výzkumné činnosti a výuky odborných předmětů.