Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho efektivnost
Kód
SP2012/49
Předmět výzkumu
Každá firma si potřebuje získat a udržet zákazníky a k tomu používá vhodně zvolený marketingový mix, jehož součástí je i marketingový prvek promotion (propagace). V rámci propagace volí firma vhodnou kombinaci komunikačních nástrojů, kterými chce oslovit co největší počet zákazníků. Totéž platí i pro takovou organizaci, jako je vysoká škola, jejímiž zákazníky jsou v prvé řadě studenti prezenční a kombinované formy studia. Jak studenti prezenční formy studia, tak i studenti kombinované formy studia mají své důvody a motivy, které je vedou ke studiu daného oboru na vysoké škole a zároveň k výběru příslušné školy a fakulty. Je tedy nutné tyto důvody a motivy znát a zohlednit je v marketingové kampani. Při oslovování potenciálních studentů prezenční i kombinované formy studia je nutné využívat širokou škálu komunikačních nástrojů. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO jednotlivé prvky komunikačního mixu v hojné míře používá. Jedná se např. o letáky umístěné v prostředcích MHD, internet, Dny otevřených dveří aj. K nutnosti aktualizovat jednotlivé prvky komunikačního mixu a jejich přizpůsobení potenciálním studentům fakulty přispívá také skutečnost, že na vysokých školách začíná být implementován trend od kvantity ke kvalitě. Stávající způsob přijímání velkého počtu studentů tedy začíná být na ústupu a začíná být kladen důraz na kvalitu přijímaných studentů. Výše uvedeným změnám je potřeba přizpůsobit i komunikační mix. Dalším důvodem, proč analyzovat danou problematiku je, že studenty prezenční formy studia je nutné oslovovat jinými komunikačními prostředky než studenty kombinované formy studia.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam