Skip to main content
Skip header

Successfully completed projects:

Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích (2016-2018, MZE/Qj)

Výzkum zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic (2013-2017, MZE/QJ) Certifikovaná metodika  č. 011/30-11-2017-UM "Komplexní úprava odpadních produktů z bioplynových stanic"

Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění (2015-2016, TAO/TB)

Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období klimatických změn (2011-2014, MZE/QI)

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011-2014, MSM/ED)

Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií (2012-2013, TA0/TB)

Využití kapalných produktů pyrolýzy odpadních materiálů jako sběračů ve flotaci uhlí (2014-2015, MSM/7A)

Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu (2012-2013, TA0/TB)

Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů (2009-2012, GA0/GD)

Vývoj kompozitních, vysoce žáruvzdorných materiálů na bázi černouhelného popílku (2010-2011, MSM/ME)

Aplikace flotace při řešení starých ekologických zátěží na území Černého příkopu (2009-2011, GA0/GP)

Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů (2007-2011, MZP/SP)

Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin (2006-2009, MSM/1M)

Výzkum složení a vlastnosti činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na bázi biologických komponent. (2006-2008, MPO/2A)

Výzkum výskytu a možností využití jílovců se sorpčními schopnostmi ze sokolovské a severočeské pánve (2006-2008, GA0/GA)

Využití úletů z termického sušení ke zvýšení užitných vlastností nízkovýhřevných druhů hnědých uhlí (2006-2008, GA0/GA)

Výzkum aplikace biodegradačních metod při dekontaminaci zemin a jejich využití při rekultivaci těžbou postižených lokalit (2005-2007, GA0/GA)

Kolonová flotace černého uhlí (2005-2007, GA0/GA)

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. (2005-2007, GA0/GA)

Studium vlastností síranových kalů z čištění důlních vod a možnosti jejich využití v silikátových technologiích (2002-2004, GA0/GA)

Výzkum možností recyklace metalurgických olověných odpadů (2003-2005, GA0/GA)

Výzkum a vývoj možností výroby směsných ekologických paliv na bázi biomasy, vhodných odpadních látek a uhelné hmoty (2002-2004, GA0/GA)

Výzkum petrologických vlastností černých uhlí v závislosti na úpravnických procesech (2002-2004, GA0/GA)

Výzkum přírodních minerálních pigmentů (2000-2001, GA0/GA)

Výzkum optimalizace flotace černého uhlí (1998-2000, GA0/GA)

Studium chemických rovnováh a možností separace železa a síranů z důlních vod hnědouhelných lomů (1996-1998, GA0/GA)

Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů (1993-1995, GA0/GA)

Desulfurizace uhlí bakteriálním loužením (1993-1995, GA0/GA)