Katedra geoinformatiky

Institut Geoinformatiky je jedním z nejmladších institutů (resp. kateder) na VŠB-TU Ostrava a to jak po stránce své existence, tak po stránce věku jeho zaměstnanců. Tato skutečnost se projevuje na jeho dynamickém vývoji, schopnosti sledovat nové trendy a připravovat absolventy tak, aby byli schopni nalézat uplatnění podle potřeb současné praxe.
 
Bakalářské studium je určeno především pro studenty, kteří chtějí získat potřebné znalosti z oblasti práce s prostorovými daty. Studenti se během studia detailně seznámí s širokou škálou geoinformačních technologií (např. globální navigační družicové systémy, digitální modely reliéfu, dálkový průzkum Země), standardních informačních technologií s vazbou na prostor (např. databázové systémy, programování webových aplikací, objektově orientované technologie) a analytických postupů (např. kvantitativní metody v geografii, zpracování dat v GIS). Obor je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.
 
Navazující magisterské studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů. Důraz je kladen na technickou problematiku, a tak se předměty zaměřují na programování, algoritmizaci, ale také na pokročilé analytické postupy, modelování a simulace. Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.

Náplň studia na institutu Geoinformatiky umožňuje studentům variabilně vybírat z pestré skladby volitelných předmětů a profilovat se podle svého zájmu. Podstatnou část studijních povinností tvoří řešení ročníkových či semestrálních projektů, které jsou z valné většiny nabízeny k řešení spolupracujícími firmami a institucemi. Mnoho projektů, do nichž se studenti zapojují, má úzké vazby na jiné obory a specializace napříč jinými fakultami. Tato skutečnost nezanedbatelně rozšiřuje obzory a zkušenosti studentů i v těchto oblastech. Studenti mají rovněž příležitost studovat některé předměty v anglickém jazyce a rozšířit tak své možnosti získání práce i pro zahraniční firmy.

Institut Geoinformatiky nabízí svým studentům špičkové a průběžně obměňované technické vybavení. Jedná se jak o počítačové učebny, tak o speciální techniku používanou v terénu (tablet PC, PDA, GPS přijímače různých tříd, atd.) či např. pro příjem a zpracování družicových dat. Všichni studenti mají možnost se s touto technikou podrobně seznámit v průběhu výuky specializovaných předmětů, ale zejména pak při řešení samostatných projektů.

Využitelnost geoinformačních technologií v řadě oborů v organizacích veřejné i komerční sféry a jejich schopnost nabídnout nové moderní produkty a služby otevírá větší prostor pro spolupráci institutu s praxí, řešení zajímavých projektů, stáže studentů i pedagogů nebo zapojení odborníků z praxe do výuky. Naší snahou je reflektovat na požadavky praxe a rychlý vývoj technologií.
 
Naši absolventi nacházejí nejčastěji uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy (odbory městského informačního systému, životního prostředí, regionálního rozvoje, stavební, katastrální a pozemkové úřady), v organizacích využívajících a zabývajících se zpracováním prostorových dat v oblastech životního prostředí, hydrologie a meteorologie, dopravy, demografie, trhu práce, telekomunikací, zdravotnictví a v soukromých firmách, které jsou zaměřené na sběr, zpracování, vyhodnocování a prezentaci dat. Celá řada absolventů našla rovněž uplatnění v zahraničních firmách resp. přímo v zahraničí (např. Topcon Europe, Geologická služba Norska, Australasian Groundwater and Environmental Consultants, Brisbane).
 

 

© 2019 VŠB-TU Ostrava