Výzkumná a odborná činnost Institutu environmentálního inženýrství je zaměřena do následujících oblastí:

 

 • technologie úpravy a čištění vody (čiření, flokulace, filtrace, flotace, flotoflokulace, membránové procesy),
 • výzkum v oblasti minerálních pigmentů,
 • podrobný ekologický průzkum recentních forem posttěžebních oblastí (fytocenologické mapování a hodnocení vývoje vegetačního krytu),
 • studium oživení poklesových kotlin a technologických nádrží v oblastech dobývání nerostných surovin (biosorpce, monitoring povrchových vod, biologické čištění důlních vod, půdní semenná banka poklesových kotlin, studium kvalitativní, kvantitativní, časové a funkční struktury společenstev fytofilních bezobratlých),
 • vývoj a návrh nových technologií pro obnovu posttěžebních oblastí,
 • revitalizace říčních systémů,
 • vlivy průmyslových technologií na životní prostředí,
 • posuzování vlivů termických metod (zejména pyrolýzních) energetického využití odpadů na životní prostředí,
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
 • vlivy odpadů a průmyslové činnosti na ŽP a možnosti jejich eliminování,
 • kaly z bioplynových stanic jako možný zdroj živin kulturních plodin,
 • hodnocení půdních, geologických a biologických poměrů,
 • ochrana ovzduší a vodního režimu,
 • krajinné a územní plánování, lokalizace Brownfields,
 • desulfurizace hnědého uhlí bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans,
 • výzkum optimalizace flotace černého uhlí (včetně bioflotace a bioflotoflokulace),
 • výzkum flotace plastů,
 • výzkum v oblasti nových flotačních činidel na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů,
 • aplikace bakteriálního loužení při získávání kovů z odvalů a hald vzniklých hornickou činností,
 • výzkum změn černého uhlí aplikací úpravnických procesů (vliv bakteriálního loužení na změnu černého uhlí),
 • aplikace bakteriálního loužení na metalurgické odpady,
 • biodegradace ropných látek,
 • dekontaminace kalů z ČOV,
 • využití bakterií k získávání kovů z kovonosných odpadů,
 • vermikompostování.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava