Bakalářské studium

Nerostné suroviny (B2102)

 • Environmentální inženýrství (3904R005) - doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.

  Charakteristika oboru: Bakalářské studium je zaměřeno na profilování absolventů pro potřeby kvalifikované práce ve státní i veřejné správě se zaměřením na komplexní péči o složky životního prostředí a krajiny v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium oboru vychází z teoretických základů matematiky, fyziky, biologie a chemie a na ně navazujících disciplín souvisejících s péčí o krajinu a šetrným využíváním přírodních zdrojů. Student v rámci studia oboru získává přehled o ekonomických a právních souvislostech i jejich řešeních vztahujících se k životnímu prostředí. Studentům je poskytován kvalitní základ přírodovědeckých a inženýrských disciplín, včetně nezbytných laboratorních postupů.

  Informace pro uchazeče: Bakalářské studium je zaměřeno na profilování absolventů pro potřeby kvalifikované práce ve státní i veřejné správě se zaměřením na komplexní péči o složky životního prostředí a krajiny v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium oboru vychází z teoretických základů matematiky, fyziky, biologie a chemie a na ně navazujících disciplín souvisejících s péčí o krajinu a šetrným využíváním přírodních zdrojů. Student v rámci studia oboru získává přehled o ekonomických a právních souvislostech i jejich řešeních vztahujících se k životnímu prostředí. Studentům je poskytován kvalitní základ přírodovědeckých a inženýrských disciplín, včetně nezbytných laboratorních postupů.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Technologie a hospodaření s vodou (2102R006) - doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.

  Charakteristika oboru: V bakalářském studijním oboru jsou probírány fyzikálně chemické a chemické procesy používané při úpravě vody na vodu pitnou, technologické procesy, hygienická zabezpečení, čistění odpadních vod a zpracování kalů. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a bakalářské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a cizích jazyků. Dále jsou studenti seznámeni se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení, hydrologie a klimatologie, technologie zpracování odpadních vod a revitalizace vodních toků.

  Informace pro uchazeče: V bakalářském studijním oboru jsou probírány fyzikálně chemické a chemické procesy používané při úpravě vody na vodu pitnou, technologické procesy, hygienická zabezpečení, čistění odpadních vod a zpracování kalů. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a bakalářské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a cizích jazyků. Dále jsou studenti seznámeni se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení, hydrologie a klimatologie, technologie zpracování odpadních vod a revitalizace vodních toků.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná - Most (jazyk výuky: CS)
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (3904R022) - doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.

  Charakteristika oboru: Ve studijním oboru jsou probírány základní procesy používané v odpadovém hospodářství, tj. při činnostech zaměřených na nakládání s odpady. Jedná se o studium připravující odborníky, kteří budou schopni samostatného a odpovědného nakládání s odpady a také odborníky, kteří se uplatní v oblasti veřejné správy. V rámci bakalářského studia je kladen důraz na široké znalosti v oblasti odpadového hospodářství, včetně přípravy na hodnocení vlastností odpadů, mineralogie, chemie, instrumentálních metod, fyziky a technologií včetně legislativního rámce odpadového hospodářství.

  Informace pro uchazeče: Ve studijním oboru jsou probírány základní procesy používané v odpadovém hospodářství, tj. při činnostech zaměřených na nakládání s odpady. V rámci bakalářského studia je kladen důraz na široké znalosti v oblasti odpadového hospodářství, včetně přípravy na hodnocení vlastností odpadů, mineralogie, chemie, instrumentálních metod, fyziky a technologií včetně legislativního rámce odpadového hospodářství. Absolvent najde uplatnění v průmyslových podnicích a komunální sféře při řízení a organizaci odpadového hospodářství, v podnicích zabývajících se sběrem, dopravou, ukládáním, zpracováním nebo zneškodňováním odpadů, v kontrolních orgánech a orgánech státní správy.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná - Most (jazyk výuky: CS)

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Nerostné suroviny (N2102)

 • Environmentální inženýrství (3904T005) - prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.

  Charakteristika oboru: Navazující magisterské studium je koncipováno jako interdisciplinární obor, který je založen na kombinaci přírodních, technických a technologických věd a oborů, je zaměřen na profilování absolventů pro potřeby odborné a kvalifikované práce ve výzkumu, hodnocení, plánování a rozhodování v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní a veřejné správě, v odborných i výrobních podnicích. Studium oboru vychází ze základů získaných studiem bakalářského oboru Environmentální inženýrství, popř. příbuzného bakalářského oboru. Jedná se tedy o studium připravující inženýra schopného řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Ve studiu je kladen důraz na přírodovědné a inženýrské disciplíny s nezbytnými kurzy fyziky, matematiky, výpočetní techniky, oborové legislativy a ekonomie. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, krajinné systémy, regenerace krajiny, geochemie, environmentální analýzy, toxikologie, odpadové hospodářství, ochrany ovzduší, hydrobiologie, ochrany vod, pedologie, ochrany půd, ochrany přírody a krajiny, oceňování antropogenních vlivů, z oblasti preventivních technik v životním prostředí, z oblasti environmentálního managementu, z oblasti výrobních technologií.

  Informace pro uchazeče: Navazující magisterské studium je koncipováno jako interdisciplinární obor, který je založen na kombinaci přírodních, technických a technologických věd a oborů, je zaměřen na profilování absolventů pro potřeby odborné a kvalifikované práce ve výzkumu, hodnocení, plánování a rozhodování v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní a veřejné správě, v odborných i výrobních podnicích. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, regenerace krajiny, geochemie, environmentální analýzy, toxikologie, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, hydrobiologie, ochrany vod, pedologie, oceňování antropogenních vlivů, z oblasti preventivních technik v životním prostředí, z environmentálního managementu, z oblasti výrobních technologií, z oborové legislativy a ekonomie.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná - Most (jazyk výuky: CS)
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (3914T026) - doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.

  Charakteristika oboru: Navazující magisterský obor Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields je koncipován jako interdisciplinární 2 leté studium. Je založen na kombinaci přírodních, ekonomických a stavebně – technických věd, včetně disciplín oborových. Cílem oboru je připravit absolventy pro řídící, projekční a provozní činnost v oblasti obnovy a rozvoje opuštěných a nefunkčních průmyslových prostor – brownfieldů. Výuka a vzdělávání v předkládaném oboru staví na vědomostech z matematiky, fyziky a chemie, jejichž základy má mít absolvent bakalářského studia. Studijní plán je sestaven z povinných předmětů a povinně volitelných, které umožní individuální studium shodně s vlastními zájmy a odborným zaměřením studenta a budoucího absolventa. Jednotlivé předměty jsou koncipovány tak, aby studenti získali teoretické i praktické znalosti interaktivně ve spektru magisterského studijního programu. Teoretické znalosti z přednášek si studenti prohlubují praktickými dovednostmi v rámci cvičení, seminářů, kolokvií a terénních cvičení. Významnou roli ve vzdělávacím procesu má řešení případových studií diskutovaných a řešených v rámci odborných kolokvií a praktických terénních cvičení. Případové studie mají za cíl rozvíjet tematické odborné zaměření studia a samostatnou systematickou práci studentů.

  Informace pro uchazeče: Navazující magisterský obor je založen na kombinaci přírodních, ekonomických a stavebně – technických věd, včetně disciplín oborových. Cílem oboru je připravit absolventy pro řídící, projekční a provozní činnost v oblasti obnovy a rozvoje opuštěných a nefunkčních průmyslových prostor – brownfieldů. Výuka oboru staví na vědomostech z matematiky, fyziky a chemie. Teoretické znalosti z přednášek si studenti prohlubují praktickými dovednostmi v rámci cvičení, seminářů, kolokvií a terénních cvičení. Významnou roli ve vzdělávacím procesu má řešení případových studií diskutovaných a řešených v rámci odborných kolokvií a praktických terénních cvičení. Případové studie mají za cíl rozvíjet tematické odborné zaměření studia a samostatnou systematickou práci studentů.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční - Most (jazyk výuky: CS)
 • Technologie a hospodaření s vodou (2102T006) - prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl

  Charakteristika oboru: Ve studijním oboru jsou probírány systémy zásobování a hospodaření s vodou, havarijními stavy a řízením vodního hospodářství, prohloubení znalosti v oblasti čištění odpadních vod a vodohospodářským zařízení. Jedná se tedy o studium připravující studenty schopné samostatně a odpovědně se rozhodovat ve všech typech vodohospodářských podniků, institucí a organizacích provozujících úpravny a čistírny vod. Ve studiu je kladen důraz na hlubší znalosti chemie vody, odpadními vodami a inženýrských disciplíny. Dále jsou studenti seznámení se základy mikrobiologie , vodohospodářskými systémy, hydrologii a podzemní hydraulikou, antropogenní vlivy za životní prostředí, hydrotechnická vybavenost, hydrotoxiologii a ochranou půd.

  Informace pro uchazeče: Ve studijním oboru jsou probírány systémy zásobování vodou, hospodaření s vodou a řízení vodního hospodářství. Ve studiu je kladen důraz na hlubší znalosti chemie vody, odpadních a ostatních druhů vod a souvisejících inženýrských disciplín. Jde také o prohloubení znalostí v oblasti čištění odpadních vod a vodohospodářských zařízení. Studium připravuje studenty samostatně a odpovědně se rozhodovat ve všech typech vodohospodářských podniků, institucí a organizacích provozujících úpravny a čistírny vod. Absolventi oboru splňují podmínky regulovaného povolání, kterým je odborný zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. a dále splňují podmínky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků pro obor vodní hospodářství dle vyhl. 512/2002 Sb.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná - Most (jazyk výuky: CS)
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (3904T022) - doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.

  Charakteristika oboru: Ve studijním oboru navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti základních technologických procesů používaných v odpadovém hospodářství, tj. při činnostech zaměřených na nakládání s odpady. Jedná se o studium připravující specialisty, kteří budou schopni samostatně a odpovědně řešit problematiku nakládání s odpady. V rámci magisterského studia je kladen důraz na hluboké porozumění oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání v oblasti odpadového hospodářství. Obor zpracování a zneškodňování odpadů aplikuje hlubší poznatky v oblasti hodnocení vlastností odpadů, technologií recyklace odpadů, chemických a fyzikálních způsobech úpravy nejen odpadů, ale i nerostných surovin, odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých v rámci průmyslové činnosti.

  Informace pro uchazeče: Ve studijním oboru navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti základních technologických procesů používaných v odpadovém hospodářství, tj. při činnostech zaměřených na nakládání s odpady. Jedná se o studium připravující specialisty, kteří budou schopni samostatně a odpovědně řešit problematiku nakládání s odpady. V rámci magisterského studia je kladen důraz na hluboké porozumění oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání v oblasti odpadového hospodářství. Obor zpracování a zneškodňování odpadů aplikuje hlubší poznatky v oblasti hodnocení vlastností odpadů, technologií recyklace odpadů, chemických a fyzikálních způsobech úpravy nejen odpadů, ale i nerostných surovin, odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých v rámci průmyslové činnosti.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná - Most (jazyk výuky: CS)

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018


© 2019 VŠB-TU Ostrava