Bakalářské studium

Detail studijního programu

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Typ studia: navazující magisterské
Kód: N2110
Název česky: Geologické inženýrství
Název anglicky: Geological Engineering
Nabízené studijní obory: Geologické inženýrství
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Klíčová slova: vrtný průzkum, hydrogeologie, ložisková geologie, geologie, inženýrská geologie
Charakteristika programu: Studium je zaměřeno především na výchovu inženýrů v oblasti aplikované geologie (hydrogeologie, inženýrské geologie, technické mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtného průzkumu, geotermální energie a aplikované geofyziky). Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá široké znalosti přírodovědného a technického charakteru, které mu mj. umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod geologických a příbuzných oboru. Absolvent zná základní postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních ekologických, geografických, hornických a stavebních oborů.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je schopen samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování. Je schopen používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím, většinou anglickém jazyce.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, ve firmách zabývajících ve průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů, ochrany a využívání vod, využívání zemského tepla, apod., dále ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí, jako členové týmů v oblasti státní geologické služby atp. Je schopen uplatnění v řídících a manažerských funkcích v oblasti geologického průzkumu a exploatace nerostných surovin, jakož i v příbuzných oborech.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Detail studijního programu

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Typ studia: navazující magisterské
Kód: N2110
Název česky: Geologické inženýrství
Název anglicky: Geological Engineering
Nabízené studijní obory: Geologické inženýrství
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Klíčová slova: vrtný průzkum, hydrogeologie, ložisková geologie, geologie, inženýrská geologie
Charakteristika programu: Studium je zaměřeno především na výchovu inženýrů v oblasti aplikované geologie (hydrogeologie, inženýrské geologie, technické mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtného průzkumu, geotermální energie a aplikované geofyziky). Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá široké znalosti přírodovědného a technického charakteru, které mu mj. umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod geologických a příbuzných oboru. Absolvent zná základní postupy v aplikovaných geologických oborech, ovládá základy širokého spektra příbuzných nebo hraničních ekologických, geografických, hornických a stavebních oborů.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je schopen samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování. Je schopen používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím, většinou anglickém jazyce.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, ve firmách zabývajících ve průzkumnými a dokumentačními pracemi v oblasti řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů, ochrany a využívání vod, využívání zemského tepla, apod., dále ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí, jako členové týmů v oblasti státní geologické služby atp. Je schopen uplatnění v řídících a manažerských funkcích v oblasti geologického průzkumu a exploatace nerostných surovin, jakož i v příbuzných oborech.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018


© 2019 VŠB-TU Ostrava