Bakalářské studium

Geologické inženýrství (B2110)

 • Geologické inženýrství (2101R003) - doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.

  Charakteristika oboru: Studium je zaměřeno především na výchovu odborníků v oblasti aplikované geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie a aplikované geofyziky. Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.

  Informace pro uchazeče: Bakalářské studium je zaměřeno na získání poznatků ze základů přírodovědných disciplín geologie, tj. mineralogie, petrografie, paleontologie, historické geologie aj. Teoretické poznatky jsou doprovázeny rozsáhlou praktickou výukou formou cvičení a exkurzí. Ve vyšších ročnících jsou do osnov zařazeny základní předměty aplikované geologie jako hydrogeologie, inženýrská geologie, geofyzika potřebné pro aplikaci geologických aspektů v praxi. Současně studenti absolvují předměty technického charakteru jako vrtný průzkum a těžba surovin. Během studia absolvent získá poznatky jak posuzovat geologické aspekty přírodního prostředí. Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, a ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí atp.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)
 • Geovědní a montánní turismus (2101R004) - prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

  Charakteristika oboru: Tento obor je zaměřen na přírodní prostředí a jeho surovinové zdroje, hornické i jiné technické industriální památky a na přírodní památky především neživé přírody. Obor je specifický svým tím, že se zabývá možností zviditelnění a turistického využití v oblasti neživé přírody a jejího průmyslového využívání jak v minulosti tak současnosti.

  Informace pro uchazeče: Obecné podmínky přijetí vyplývají z § 48 až § 50 zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Tyto podmínky jsou dále konkretizovány Statutem VŠB - Technické univerzity Ostrava, Řádem přijímacího řízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Statutem Hornicko-geologické fakulty VŠB - TU Ostrava. Studium je kromě sídla fakulty uskutečňováno i v Institutu kombinovaného studia Most. Nezbytnou podmínkou přijetí na bakalářské studium je úspěšné dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací zkouška se promíjí.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční - Most (jazyk výuky: CS)

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Geologické inženýrství (N2110)

 • Geologické inženýrství (2101T003) - prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.

  Charakteristika oboru: Studium je zaměřeno především na výchovu inženýrů v oblasti aplikované geologie (hydrogeologie, inženýrské geologie, technické mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtného průzkumu, geotermální energie a aplikované geofyziky). Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky.

  Informace pro uchazeče: Navazující magisterské studium je určeno především absolventům bakalářského studia geologie, hornictví a geografie. Studium v magisterském stupni je zaměřeno na získání hlubších znalostí z oblasti aplikované geologie. Na základní studium navazuje odborná profilace umožněná výběrem příslušných volitelných předmětů. Studentům jsou nabízeny doporučené skladby volitelných předmětů, vycházející z předpokládaných vývojových trendů a potřeb národního hospodářství. Student může získat specializaci z oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie a aplikované geofyziky.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018


© 2019 VŠB-TU Ostrava