Institut kombinovaného studia Most


Detašované pracoviště HGF v Mostě navazuje na dlouhodobé tradice v působení VŠB-TU Ostrava v severočeském regionu (s malými přestávkami od r. 1960). V dřívějších letech zde byly studovány téměř výhradně tradiční hornické obory zaměřené zejména na povrchové dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek. V současné době jsou zde v souladu s potřebami regionu vyučovány v kombinovaném studiu kromě hornického inženýrství i další obory, zaměřené na ekonomiku a řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zpracování a zneškodňování odpadů a dále obory informační systémový management, komerční inženýrství, environmentální inženýrství aj. V presenčním studiu je možné studovat obor Geovědní a montánní turismus.


© 2019 VŠB-TU Ostrava