Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra geologického inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta)

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru geologického inženýrství.

Náplň práce

Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na základní geologii.

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 100 %

Termín nástupu: dle dohody

Požadavky

VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost anebo akademický titul v příslušné oblasti (Ph.D., CSc.), publikační činnost v oboru, praxe v příslušném oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, schopnost komunikace v anglickém jazyce, morální a občanská bezúhonnost.

Doplňující informace

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti (databáze SCOPUS/WoS).

 

Přihlášky doručte nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. HGF VŠB-TUO si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení. Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení odborný asistent HGF.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Děkanát Hornicko – geologické fakulty, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava