Akademický pracovník (docent) a akademický pracovník (odborný asistent) - Katedra ekonomiky a systémů řízení (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

Přílohy:
VŘ OA EKO.pdf
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků na Katedře ekonomiky a systémů řízení.

Akademický pracovník (docent) pro výuku se zaměřením na ekonomiku podniku.

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 100 %

Termín nástupu: 2. 1. 2019, popř. dle dohody

 

Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na ekonomiku podniku.

 

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 100 %

Termín nástupu: 2. 1. 2019, popř. dle dohody

 

 

Požadavky

VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost nebo akademický titul v příslušné nebo podobné oblasti, publikační činnost v oboru, pedagogická praxe v příslušném nebo podobném oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, schopnost komunikace v cizím jazyce (preference jazyk anglický), morální a občanská bezúhonnost.

 

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti (databáze SCOPUS/WoS).

 

Doplňující informace

Přihlášky doručte nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. HGF VŠB-TUO si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení. Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení odborný asistent, docent  HGF.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Děkanát Hornicko – geologické fakulty, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava