Vedoucí katedry (Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava )

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucího katedry na: - Katedru geologického inženýrství, - Katedru geodézie a důlního měřictví, - Katedru ekonomiky a systémů řízení, - Katedru environmentálního inženýrství, - Katedru geoinformatiky.

Předpoklady kladené na uchazeče o místo vedoucího:

VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru příslušného zaměření, akademický titul, anebo vědecká hodnost, publikace v příslušném oboru, zkušenost s vedením kolektivu. Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost doložená vědeckými aktivitami z databáze WoS/SCOPUS nebo aplikovaných výstupů za posledních 5 let.

 

Termín nástupu: dle dohody

Přihlášku s doloženým životopisem, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznamem vědeckých nebo odborných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo jinou kvalifikaci (životopis zaměřený na průběh odborné a pedagogické praxe, přehled odborné publikační činnosti, příp. reference o odborném působení), spolu s dokumentem o koncepci rozvoje a řízení katedry zasílejte ve lhůtě do 30-ti dnů od uveřejnění tohoto výběrového řízení na děkanát Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.

Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení HGF. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava Hornicko – geologická fakulta Tř. 17 listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava