Cena CRYTUR 2017

Společnost Crytur spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Zúčastnit se jí mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč.

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomatnů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Palackého 175, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce 1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce 2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce 3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).

Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. ledna do 30. června. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Vyhodnocení soutěže: Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o. Kvalifikační kritéria: odborná kvalita přínos k současnému stavu poznání aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi inovativní přístup k problematice

Časový harmonogram soutěže:

únor 2017 – vyhlášení soutěže 15. května 2017 – uzávěrka podání přihlášek 31. května 2017 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce 29. června 2017 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. Zájemci o účast v soutěži doručí do 15. května 2017 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov. Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 31. května 2017.


© 2017 VŠB-TU Ostrava