Cena CRYTUR 2017

Společnost Crytur spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Zúčastnit se jí mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč.
info-image

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomatnů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Palackého 175, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce 1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce 2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce 3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).

Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. ledna do 30. června. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Vyhodnocení soutěže: Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o. Kvalifikační kritéria: odborná kvalita přínos k současnému stavu poznání aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi inovativní přístup k problematice

Časový harmonogram soutěže:

únor 2017 – vyhlášení soutěže 15. května 2017 – uzávěrka podání přihlášek 31. května 2017 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce 29. června 2017 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. Zájemci o účast v soutěži doručí do 15. května 2017 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov. Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 31. května 2017.


© 2018 VŠB-TU Ostrava