Akademický rok

Navazující magisterské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika
Program je určen především pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů. Důraz je kladen na technickou problematiku, a tak se předměty zaměřují na programování, algoritmizaci, ale také na pokročilé analytické postupy, modelování a simulace. Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost...
Zjistěte více
Geodézie a kartografie
Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti studovaného oboru na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů.
Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru.
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Hornictví
Studijní program Hornictví nabízí studium oboru Těžba nerostných surovin a jejich využívání a obor Trhací práce v hornickém inženýrství. Obor je koncipován tak, aby budoucí absolventi měli co nejširší uplatnění v praxi. Vychovává odborníky pracující v oblastech surovinového průmyslu pro potřeby kvalifikovaných odborníků ČR i pro zahraničí v povrchových a hlubinných dolech. Možnosti dalšího uplatnění studentů jsou v oblasti státní správy, projekční organizace, stavebnictví a další odvětví...
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Navazující magisterské obory rozšiřují znalosti získané v bakalářských studijních programech a zajišťují vzdělání ve specializovaných oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin, včetně jejich aplikací na další složky biosféry s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje, i vzhledem k hodnocení antropogenních vlivů v nejširších environmentálních souvislostech. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v oblastech těžby a úpravy nerostných surovin a ochrany životního prostředí, v...
Zjistěte více
Těžba nerostných surovin
Studijní program „Těžba nerostných surovin“ navazuje na bakalářské studium stejného programu. Rozšiřuje poznatky v odborných hornických předmětech studovaných v bakalářském studiu a v předmětech zaměřených na problematiku bezpečnosti provozu. Zařazením praktických předmětů se posiluje flexibilita oboru vzhledem k požadavkům praxe. Atraktivita se zvyšuje praxemi a exkurzemi do provozních organizací, s možností získání zaměstnání po ukončení studia. Předměty jsou poskládány tak, aby budoucí...
Zjistěte více