Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu doktorských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi navazujících magisterských studijních programů.
  • Studijní část doktorských studijních programů je zakončena Státní doktorskou zkouškou. Následuje zpracování a obhajoba doktorské dizertační práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Doktor, ve zkratce Ph.D..
Akademický rok výuky

Doktorské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté)
Studenti získají pokročilé znalosti z oblasti sběru prostorových dat a jejich ukládání, z oblasti pokročilých metod prostorových analýz a vizualizací. Dále studenti získají znalosti z oblasti přírodních i socioekonomických procesů a jejich modelování. Absolvent doktorského studia je schopen zpracovávat a integrovat prostorová data z různých zdrojů, vytvářet pokročilé datové modely pro jejich ukládání, využívat moderní postupy pro prostorovou analýzu dat, vytvářet modely přírodních i
Zjistěte více
Geodézie a kartografie
Cílem studijního programu je příprava absolventů, kteří budou mít hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu studovaného oboru odpovídající soudobému stavu poznání. Umožní jim to navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem a také realizaci a řízení projektů zavádějících do praxe nové způsoby řešení různých problémů v oblasti studovaného oboru.
Uplatnitelní budou jak v akademické a výzkumné sféře, ta
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů
Zjistěte více
Geologické inženýrství (čtyřleté)
Doktorské studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce. V rámci doktorského studia studenti řeší aktuální otázky především v oblasti základní geologie, aplikované geologie, těžby surovin a ochrany životního prostředí a to formou samostatné publikační činnosti a výsledné doktorské práce. Studenti jsou zapojeni do projektové činnosti pracoviště, kde získají praktické zkušenosti se získáváním dat, měřením v laboratořích, interpretací
Zjistěte více
Hornictví
Doktorské studium oboru Hornictví a hornická geomechanika v programu Hornictví navazuje na ukončené magisterské studium. Rozšiřuje získané poznatky v odborných předmětech a tím možnosti uplatnění absolventů v praxi. Jedná se zejména o manažerské, technické nebo výzkumné funkce (odborný specialista v oboru geofyzika, geomechaniky, strojírenství, stavebnictví, energetika, případně pracovník v orgánech státní báňské správy). Obor vychovává především odborníky pracující v oblasti surovinového
Zjistěte více
Hornictví (čtyřleté)
Doktorské studium programu „Hornictví" navazuje na ukončené magisterské studium. Rozšiřuje získané poznatky v odborných předmětech a tím možnosti uplatnění absolventů v praxi. Jedná se zejména o manažerské, technické nebo výzkumné funkce (odborný specialista v oboru geofyzika, geomechaniky, strojírenství, stavebnictví, energetika, případně pracovník v orgánech státní báňské správy). Program vychovává především odborníky pracující v oblasti surovinového průmyslu - těžba a zpracování uhelných,
Zjistěte více
Inženýrská ekologie
Doktorský studijní program je zaměřen na minimalizaci negativního vlivu průmyslu na životní prostředí. Náplň programu zahrnuje studium procesů vedoucích ke snižování škodlivých emisí všeho druhu, snižování znečišťujících látek ve vodách, nakládání s odpady, minimalizaci vlivů důlní činnosti na povrch a snižování negativního dopadu průmyslových technologií na životní prostředí. Studium se zaměřuje na oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí a ekonomickou problematiku ochrany životního
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Obory doktorského studia studijního programu Nerostné suroviny prohlubují a rozšiřují znalosti získané v magisterském studiu. Zajišťují vzdělání ve specifických oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry. Předkládané obory doktorského studijního programu jsou vysoce specializované a jsou vytvořeny na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a přístupů ke studované problematice.
Absolventi mohou najít uplatnění jako technologové i
Zjistěte více
Nerostné suroviny (čtyřleté)
Obory doktorského studia studijního programu Nerostné suroviny prohlubují a rozšiřují znalosti získané v magisterském studiu. Zajišťují vzdělání ve specifických oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry. Předkládané obory doktorského studijního programu jsou vysoce specializované a jsou vytvořeny na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a přístupů ke studované problematice.
Absolventi mohou najít uplatnění jako technologové i
Zjistěte více
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
Doba studia je ve studijním programu Řízení systémů v oblasti nerostných surovin 3 roky. Uchazeč o studium v prezenční formě studia se přihlašuje na téma disertační práce vypsané fakultou. Uchazeč o studium v kombinované formě studia může školicímu pracovišti předložit své vlastní téma vycházející z praxe do stanoveného termínu.
Formální náležitosti přijímacího řízení se řídí Pravidly přijímací řízení a podmínky přijetí do doktorského studia na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské -
Zjistěte více