Akademický rok

Bakalářské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program je určen především pro studenty, kteří chtějí získat potřebné znalosti z oblasti práce s prostorovými daty. Studenti se během studia detailně seznámí s širokou škálou geoinformačních technologií (např. globální navigační družicové systémy, digitální modely reliéfu, dálkový průzkum Země), standardních informačních technologií s vazbou na prostor (např. databázové systémy, programování webových aplikací, objektově orientované technologie) a analytických postupů (např....
Zjistěte více
Geodézie a kartografie
Cílem programu je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti jednotlivých akreditovaných studijních oborů na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi příslušných technologií. Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru.
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Hornictví
Bakalářské studium v programu Hornictví poskytuje výuku pro co nejširší uplatnění v praxi. Obor vychovává specialisty pro oblast surovinového průmyslu při těžbě a zpracování uhelných, rudních, uranových a nerudních užitkových nerostů, a to pro ČR i pro zahraniční firmy působící v povrchových a hlubinných dolech. Absolventi najdou uplatnění při projektování a realizaci trhacích prací při povrchovém a hlubinném dobývání nerostů. Všichni splňují podmínky pro vykonávání většiny technických funkcí na...
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií,...
Zjistěte více