Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“
Akademický rok výuky

Bakalářské programy

Důlní měřictví
Studijní program je přípravou pro regulované povolání „Důlní měřič“. Připravuje studenty pro regulovanou činnost „Výkon zeměměřických činností“.
Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovních pozicích důlních měřičů,
• ve státní správě a samosprávě v pracovních pozicích na katastrálních, báňských, pozemkových, stavebních úřadech a majetkoprávních odborech úřadů,
• v zeměměřických firmách v...
Zjistěte více
Ekonomika surovin
Ekonomika surovin je jediný studijní program, který spojením přírodovědných, technických a ekonomických disciplín umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti pro výkon práce manažerů i specialistů v průmyslových podnicích nejen v sektoru těžby a zpracování surovin.
Staňte se odborníkem, který bude umět řídit procesy vyhledávání, získávání a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí. Staňte se odborníkem na suroviny, který umí řešit problémy a nechrlí...
Zjistěte více
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program je určen především pro studenty, kteří se zajímají o geografii a informační technologie. Studenti se během studia detailně seznámí s tím, jak tzv. prostorová (geografická) data pořizovat (pomocí globálních navigačních družicových systémů, družic či dronů), uchovávat (s využitím databázových systémů), zpracovávat, analyzovat a také vizualizovat a publikovat, ať již formou standardních map či služeb v prostředí internetu. Studenti tak získávají komplexní znalosti o geografických...
Zjistěte více
Geologické inženýrství
Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů...
Zjistěte více
Geovědní a montánní turismus
Studium oboru Geovědní a montánní turismus je zaměřeno na komplexní znalosti přírodního prostředí, montanistiky a technických industriálních památek. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů. Typickým příkladem uplatnění znalostí tohoto oboru jsou geoparky, které se v České republice dynamicky rozvíjejí.
Zjistěte více
Inženýrská geodézie
Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou schopni uplatnit:
• v institucích zabývajících se správou a péčí o všechny sféry Země,
• jako pracovníci katastrálního úřadu,
• v oblasti těžby nerostných surovin,
• ve všech povoláních, ve kterých je třeba zeměměřických činností.

Bakalářský studijní program Inženýrská geodézie je přípravou pro regulované povolání „Výkon zeměměřických činností“ a výkon regulované činnosti „Projektování pozemkových úprav“.
Zjistěte více
Nerostné suroviny
Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií,...
Zjistěte více
Odpadové hospodářství a úprava surovin
Odpady, druhotné suroviny – současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech informatiky nebo vizualizací spojených...
Zjistěte více
Petroleum Engineering
Ložiska ropy a zemního plynu jsou jedny z klíčových energetických zdrojů světa. Celosvětově se udržuje vysoká poptávka po těchto nerostných surovinách a tím logicky roste i náročnost geologického průzkumu a hlavně tlak na optimalizaci způsobu těžby a efektivní otvírky těchto ložisek. V současnosti jsou dobývána ložiska uhlovodíků ve velkých hloubkách a za obtížnějších geologických i klimatologických podmínek. Vrtný průzkum a hlubinné vrtání je pak jednou z klíčových disciplín tohoto průmyslu....
Zjistěte více
Procesní inženýrství v oblasti surovin
Procesní inženýrství v oblasti surovin je interdisciplinární obor, zaměřený na přeměnu látek (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností) na další užitkové produkty, využitelné v dalších oblastech lidské činnosti. Jako prostředník mezi vědou a výrobou je základem pro všechna výrobní odvětví. Základem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových i...
Zjistěte více
Těžba nerostných surovin
Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to. K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby. Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či...
Zjistěte více
Voda – strategická surovina
Strategický význam vody a potenciální rizika plynoucí z jejího nedostatku vyžadují posílení v počtu odborníků s touto kvalifikací. Voda - strategická surovina představuje unikátní multidisciplinární studijní program zabývající se problematikou vody jako strategické suroviny. Výuka vhodným způsobem spojuje základní a odborné předměty. Studijní plán je sestaven z povinných předmětů základních (se zaměřením na matematiku, fyziku, chemii a geovědy) a povinných předmětů odborných se zaměřením na...
Zjistěte více