Podmínky přijetí - U3V studium

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2017/2018

Hornicko-geologická fakulta (HGF) vyhlašuje od 9.3.2017 přijímací řízení pro studium v konzultačním středisku Ostrava v akademickém roce 2017/2018 do celoživotního vzdělávání - studium U3V.

1 Celoživotního vzdělávání - studium U3V

1.1 Konzultační středisko

Výuka je uskutečňována pouze v konzultačním středisku Ostrava v následujícím studijním programu:

  • Společnost a přírodní vědy, 1. ročník (výuka v českém jazyce)

1.2 Způsob a podmínky podání přihlášky k celoživotnímu vzdělávání – U3V

  • Přihláška musí být podána osobně na tištěném formuláři, musí být uchazečem vlastnoručně podepsaná a osobně doručena koordinátorovi U3V na Geologický pavilon.
  • V příloze přihlášky musí být kopie maturitního vysvědčení.
  • Termín podávání přihlášek je od 1.6.2017 do 31.8.2017.
  • Úhrada za studium je za jeden akademický rok 1 000,- Kč. Částku třeba uhradit v hotovosti při podání přihlášky na Geologickém pavilonu koordinátorovi U3V.
  • V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

1.3 Přijímací zkouška

Pro přijetí na studium se přijímací zkouška promíjí. Uchazeči jsou přijímání na základě prokázaného zájmu o tuto formu vzdělávání v pořadí, v jakém se přihlásili až do naplnění kapacity studijního programu. Pro přijetí do 2. ročníku studia je podmínkou absolvování 1. ročníku tohoto programu.

1.4 Adresa k doručení dokladů pro přijímací řízení

VŠB - TU Ostrava, HGF – Geologický pavilon, 17. listopadu 15,

708 33 Ostrava-Poruba.

2 Závěr

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2017/2018 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem HGF Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dne 8. 3. 2017.

 

 

Ostrava, 8. 3. 2017

 

doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
děkan HGF


© 2017 VŠB-TU Ostrava