Podmínky přijetí - U3V studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání - studium U3V na
Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta (HGF) vyhlašuje od 1.1.2018 přijímací řízení pro studium v konzultačním středisku Ostrava v akademickém roce 2018/2019 do celoživotního vzdělávání - studium U3V.

1 Celoživotního vzdělávání - studium U3V

1.1 Konzultační středisko

Výuka je uskutečňována pouze v konzultačním středisku Ostrava v následujícím studijním programu:

  • Společnost a přírodní vědy (výuka v českém jazyce)
  • Geomontánní turismus pro U3V (výuka v českém jazyce)
  • Základy geologie (výuka v českém jazyce)

1.2 Způsob a podmínky podání přihlášky k celoživotnímu vzdělávání – U3V

  • Přihláška musí být podána osobně na tištěném formuláři, musí být uchazečem vlastnoručně podepsaná a osobně doručena koordinátorovi U3V na Geologický pavilon.
  • V příloze přihlášky musí být kopie maturitního vysvědčení.
  • Termín podávání přihlášek je od 6.2018 do 31.8.2018.
  • Úhrada za studium je za jeden akademický rok 1 000,- Kč. Částku třeba uhradit v hotovosti při podání přihlášky na Geologickém pavilonu koordinátorovi U3V.
  • V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

1.3 Přijímací zkouška

Pro přijetí na studium se přijímací zkouška promíjí. Uchazeči jsou přijímání na základě prokázaného zájmu o tuto formu vzdělávání v pořadí, v jakém se přihlásili až do naplnění kapacity studijního programu. Kapacita 40 posluchačů na 1 program. Pro přijetí do
2. ročníku studia je podmínkou absolvování 1. ročníku tohoto programu.

1.4 Adresa k doručení dokladů pro přijímací řízení

VŠB - TU Ostrava, HGF – Geologický pavilon, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.

2 Závěr

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dne 23. 11. 2017.

 
Ostrava, 23. 11. 2017

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
pověřen vedením Hornicko-geologické fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava