Podmínky přijetí - Doktorské studium

Navrhovaná témata disertačních prací pro školní rok 2018/2019

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí do doktorského studia na
Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta (HGF) vyhlašuje od 1.1.2018 přijímací řízení pro studium v konzultačním středisku Ostrava v akademickém roce 2018/2019 do doktorských studijních oborů.

1 Doktorské studijní obory

1.1 Konzultační středisko

Výuka je uskutečňována pouze v konzultačním středisku Ostrava v prezenční nebo kombinované formě studia v následujících studijních oborech:

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

 • Geoinformatika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu Geodézie, kartografie a geoinformatika;
 • Geologické inženýrství (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu Geologické inženýrství;
 • Hornictví a hornická geomechanika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Úpravnictví (výuka v českém nebo anglickém jazyce) zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny.

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

 • Důlní měřictví a geodézie (výuka v českém jazyce) zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu (výuka v českém jazyce) zařazeného do studijního programu Inženýrská ekologie;
 • studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin (výuka v českém jazyce);

U programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Hornicko-geologické fakultě neplatí. U programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 3 500 za akademický rok.

1.2 Způsob podání přihlášky a podmínky přijetí k doktorskému studiu

 • Student prezenční formy studia se přihlašuje na téma disertační práce vypsané fakultou. Tato témata budou zveřejněna na http://hgf.vsb.cz/cs/studium-vyuka/studijni-obory-ostrava/doktorske-studium/temata-dip/ nejpozději do 1.2018. Uchazeči o studium mohou předložit školícímu pracovišti vlastní téma disertační práce vycházející z praxe do 15.4.2018.
 • Při nenaplnění studijních oborů může děkan fakulty vyhlásit další kola přijímacího řízení.
 • Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení HGF do 4. 2018. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis a úředně ověřená kopie diplomu z (navazujícího) magisterského studia (netýká se absolventů navazujícího magisterského studia na HGF, ti doručí pouze neověřenou kopii diplomu a CV). Úředně ověřenou kopii diplomu doručí uchazeč nejpozději do 5 dní ode dne jeho převzetí, na studijní oddělení HGF. Termín pro podání přihlášky je 30.4.2018.
 • Zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky, hradí se výhradně platbou na účet, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet, s tím, že případné bankovní poplatky jdou k tíži vkladatele. Administrativní poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Při neuhrazení poplatku nelze systémem přihlášku zpracovávat.
 • Pokud bylo vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je nutno dodat doklad o zákonem požadovaném vzdělání včetně dokladu o uznání vzdělání v ČR:
  • Ke studiu v doktorských studijních programech dosažení magisterského stupně vzdělání. Uznání provádí veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, případně Ministerstvo školství, podle § 89 a § 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o uznání je Rozhodnutí, jehož přílohou je Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. (http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12).
 • Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 (https://www.vsb.cz/712/cs/cestina-pro-cizince/). V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z anglického jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS).
 • V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti fakulta nevyžaduje. U některých studijních oborů může však být v průběhu studia pro některé předměty požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k jejich absolvování.

K doktorskému studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili (navazující) magisterské studium stejného nebo příbuzného oboru. Příbuznost oboru posuzuje garant oboru, který může děkanovi v případně nepříbuznosti oboru doporučit nepřijetí uchazeče.

1.3 Přijímací řízení

 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro doktorské studium musí být vyhotoveno nejpozději do 30 dní od zasedání přijímací komise. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

1.4 Kontakt k doručení dokladů pro přijímací řízení

VŠB - TU Ostrava, HGF - studijní oddělení, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Administrativní poplatek zašlete na účet:

 • Číslo účtu: 100954151/0300 ČSOB Ostrava
 • Variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci přihlášky
 • Konstantní symbol: 0558
 • Název účtu a adresa: VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
 • IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151
 • SWIFT: CEKOCZPP

2 Závěr

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dne 23. 11. 2017.


Ostrava, 23. 11. 2017

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
pověřen vedením Hornicko-geologické fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava