Podmínky přijetí - navazující magisterské studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia na
Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta (HGF) vyhlašuje od 1.12.2017 přijímací řízení pro studium v konzultačních střediscích Ostrava a Most v akademickém roce 2018/2019 do navazujících magisterských studijních oborů.

1 Navazující magisterské studijní obory

1.1 Konzultační středisko

U studijních oborů vyučovaných v českém jazyce se poplatek spojený se studiem na Hornicko-geologické fakultě neplatí. U studijních oborů vyučovaných v anglickém jazyce se platí poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58 odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů € 4 000 za akademický rok.

1.1.1 Konzultační středisko Ostrava

 • Důlní měřictví (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Environmentální inženýrství (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Geoinformatika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie, kartografie a geoinformatika;
 • Geologické inženýrství (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geologické inženýrství;
 • Inženýrská geodézie (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Minerální biotechnologie (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Technologie a hospodaření s vodou (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Úprava surovin a recyklace (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny.

Hornicko-geologická fakulta nabízí studium rovněž uchazečům se specifickými potřebami. Konkrétní studijní obor je nutné předem konzultovat s garantem oboru.

1.1.2 Konzultační středisko Most

 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Environmentální inženýrství (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Technologie a hospodaření s vodou (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny.

1.2 Způsob a podmínky podání přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu

 • Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení HGF. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie bakalářského diplomu, včetně dodatku k diplomu (netýká se absolventů bakalářského studia na HGF, ti doručí pouze neověřenou kopii diplomu, včetně dodatku diplomu). Uchazeči, kteří v akademickém roce 2017/2018 budou končit bakalářské studium na jiné fakultě či VŠ než HGF, dodají spolu s přihláškou výpis vykonaných zkoušek. Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku diplomu doručí uchazeč nejpozději do 5 dní ode dne jejich převzetí, na studijní oddělení HGF. Termín pro podání přihlášky je 4.2018.
 • Při nenaplnění studijních oborů bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky je v tomto kole do 8.2018. V případě nenaplnění ani druhého kola budou vypsána další kola přijímacího řízení.
 • Zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky, hradí se výhradně platbou na účet, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet, s tím, že případné bankovní poplatky jdou k tíži vkladatele. Administrativní poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Při neuhrazení poplatku nelze systémem přihlášku zpracovávat.
 • Ke studiu v (navazujících) magisterských studijních programech je nutné doložit doklad o zákonem požadovaném vzdělání včetně dokladu o uznání vzdělání v ČR, tj. dosažení nejméně bakalářského stupně vzdělání. Pokud bylo vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je nutno dodat úředně ověřenou kopii nostrifikace titulu „bakalář“ (Bc.), tj. potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání. Uznání provádí veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, případně Ministerstvo školství, podle § 89 a § 106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o uznání je Rozhodnutí, jehož přílohou je Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. (http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12). Úředně ověřený překlad výpisu všech zkoušek a jejich výsledků z předcházejícího studia v bakalářském studijním programu, resp. kopie „Dodatku k diplomu“ (Diploma Supplement), popř. jejich obdoby včetně případného převodu na českou klasifikační stupnici.
 • Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 (https://www.vsb.cz/712/cs/cestina-pro-cizince/). V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z anglického jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS).
 • V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti fakulta nevyžaduje. U některých studijních oborů může však být v průběhu studia pro některé předměty požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k jejich absolvování.

Do navazujícího magisterského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili nejméně bakalářské studium stejného nebo příbuzného oboru. Příbuznost oboru posuzuje garant oboru, který může děkanovi v případně nepříbuznosti oboru doporučit nepřijetí uchazeče.

1.3 Přijímací zkouška

 • O přijetí uchazeče, který řádně splnil výše uvedené podmínky a doručil všechny požadované dokumenty, bude rozhodnuto na základě aritmetického průměru z výsledků bakalářského studia, od prvního do předposledního semestru a naplnění limitu přijímaných studentů. V případě, že aritmetický průměr studia bude větší než 2,7, o přijetí studenta na vybraný studijní obor rozhodne děkan fakulty.
 • V případě překročení limitního počtu uchazečů si fakulta vyhrazuje právo nabídky jiného nenaplněného programu.
 • O přijetí ke studiu ve studijních oborech na Hornicko-geologické fakultě rozhoduje děkan Hornicko-geologické fakulty. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro navazující magisterské studium musí být vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, pro první kolo nejpozději do 7.2018. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

1.4 Kontakt k doručení dokladů pro přijímací řízení

VŠB - TU Ostrava, HGF - studijní oddělení, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Administrativní poplatek zašlete na účet:

 • Číslo účtu: 100954151/0300 ČSOB Ostrava
 • Variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci přihlášky
 • Konstantní symbol: 0558
 • Název účtu a adresa: VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
 • IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151
 • SWIFT: CEKOCZPP

2 Závěr

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dne 23. 11. 2017.

 

Ostrava, 23. 11. 2017

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
pověřen vedením Hornicko-geologické fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava